Wednesday, November 25, 2009

+ ပရဟိတအလွဴေလးအတြက္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္

 

ရန္ကုန္တုိင္း၊ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္ မရမ္းေခ်ာင္း ေက်းရြာ တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး မွ ၾကီးမွဴး ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ပရဟိတ ေကၽြးေမြးေစာင့္ ေရွာက္ေရးေဂဟာတခု ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေဂဟာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ -


၁။ အနာၾကီးေရာဂါေၾကာင့္ ကုိယ္အဂၤါပ်က္စီးျပီး လုပ္ကုိင္မစားေသာက္ႏုိုင္သူမ်ားအား ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၂။ မသန္စြမ္းသူ လူနာမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုိယ္လက္အဂၤါ ထပ္မံမပ်က္စီးေရးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္။

၃။ မသန္စြမ္းသူ အနာၾကီးေ၀ဒနာရွင္မ်ား အတြက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၄။ အနာၾကီးေရာဂါသည္ ကေလးမ်ားကုိ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ျပီး ေဆး၀ါးကုသေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။


၅။ အနာၾကီးေရာဂါ ျဖစ္ဖူးျပီး မိမိကိုယ္တုိင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသူ လူနာမ်ား၏ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားကုိ ယာယီ ထိန္းသိမ္းေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း။

၆။ လူမ်ိဳးဘာသာ ခြဲျခားျခင္းမရွိပဲ အနာၾကီးေရာဂါေၾကာင့္ ခုိကုိးရာမဲ့ ျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမရွိသူ လူနာမ်ားအား တန္းတူ ညီမွ် ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း တုိ႔ုျဖစ္သည္။
အဆုိပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကဳံရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ဦးစြာတင္ျပပါမည္။

၁။ ေဆး၀ါးအခက္အခဲ

အနာၾကီးေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္ အမ်ားစုမွာ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အနာၾကီးေရာဂါ အျပင္ အျခားေသာ ေသြးတုိး ၊ ဆီးခ်ိဳ ၊ စိတ္က်ေရာဂါမ်ား ခံစား ေနရျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါေရာဂါမ်ားအား ကုသရန္အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ား ၊ အနာေဆးထည့္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ (Dressing) ပစၥည္းမ်ား လုိအပ္ခ်က္ရွိေနပါသည္။

၂။ လွ်ပ္စစ္မီးအခက္အခဲ

မရမ္းေခ်ာင္းေက်းရြာသည္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးသျဖင့္ ညဦးပုိင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ လူနာမ်ား အိပ္ယာခင္းက်င္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အပန္းေျပ ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ရႈရန္အတြက္ ၂ နာရီခန္႔ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္င (Okinawa Foundation) ံမွ လွဴဒါန္းထားေသာ ျမင္းေကာင္ေရ ၁၆ ေကာင္အားရွိေသာ မီးစက္ျဖင့္ မီးေပးရာတြင္ ဒီဇယ္ဆီ ၂ ပုလင္းမွ ၃ ပုလင္းကုန္က်လ်က္ရွိပါသည္။ ဆီအသုံးျပဳခြင့္ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္ပါသျဖင့္ အဆုိပါ ေန႕စဥ္ ကုန္က်သည့္ ဒီဇယ္ဆီ ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားလုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။အဆုိပါ ေဂဟာတြင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ခံယူေနေသာ ေ၀ဒနာရွင္ ၇၈ ဦးရွိပါသည္။ ေဂဟာ၏ လက္ခံႏုိင္စြမ္းမွာ က်ား ၄၀ ဦး ႏွင့္ မ ၄၀ ဦးျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္ စက္ခ်ဳပ္ျခင္း ေဒသေပၚ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ တကုိယ္ေရ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းလ်က္ရွိပါသည္။

အျခားေသာ အခက္အခဲမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေသာ္လည္း ေဆးပညာေလာက ပရဟိတ အလွဴေငြအတြက္ လတ္တေလာ ထည့္၀င္သူနည္းပါးျခင္း ေၾကာင့္ အထက္ပါ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကုိသာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ အဆုိပါ ေဂဟာအား ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ား တုိးပြားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူမွာ စာေပေလာကတြင္ ထင္ရွားေသာ စာေရးဆရာ ခ်စ္စံ၀င္း ႏွင့္ ဆရာမ လမင္းအိမ္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔၏ ကေလာင္စြမ္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အနာၾကီးေရာဂါရွင္မ်ား၏ ဘ၀သရုပ္မွန္ကုိ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား တရားေဟာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ စြဲထင္ေစျခင္းျဖင့္ ဤပရဟိတ ေဂဟာအား အကိ်ဳးျပဳထားသည္ကုိ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ ေဂဟာ၀န္ထမ္း ၂ ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရသိရွိရပါသည္။ အျခားေသာ အလွဴရွင္မ်ားမွလည္း တတ္အားသေရြ႕ အလွဴေငြမ်ား ထည့္၀င္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ တြင္ လိုအပ္ေနေသာ အစိတ္အပုိင္မ်ားအား ေဆးပညာေလာက အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆးပညာေလာက ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအမ်ားစုမွာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္နည္းတူ ပညာရွာမီးသည့္ အရြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလွဴေငြထည့္၀င္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ထက္ နိမ့္ပါးေသာ လူမ်ားအား ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အင္မတန္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အရာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတုိ႔တတ္အားသေရြ႕ နည္းသည္မ်ားသည္မဆုိ လူအား ေငြအားျဖင့္ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
လတ္တေလာ ထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ အဆုိပါ ပရဟိတေဂဟာတြင္ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားအား တတ္အားသေရြ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း ႏွင့္ စက္သုံးဆီကိစၥ ကုိ တတ္အားသေရြ႕ေျဖရွင္းေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စတင္လႈပ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ မိမိတုိ႔ တတ္အားသေရြ႕ လူအင္အား ေငြအင္အား လွဴဒါန္းလုိပါက ေအာက္ပါေမးလ္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။


အက္ဒမင္အဖြဲ႔ (admin.army.dr@gmail.com)
ေတာက်ီးဂန္း (tawkyeegan@gmail.com)
ဘလိတ္ဓါး (black.rose.on.my.bed@gmail.com)
ေဒါက္တာေက်ာ္သူဟိန္း (flowerlover.hein670@gmail.com)

တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္မွ အလွဴရွင္ညီငယ္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးေဆးပညာဌာန မွ ေဒါက္တာေက်ာ္သူဟိန္း၊ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ခန္႔တုိ႔ထံတြင္ အလွဴေငြမ်ား ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္
ေတာက်ီးကန္း

1 comments:

မီးေလး said...

အစ္ကိုေရ သူတို႕အေၾကာင္း ဖတ္ရတာ တကယ့္ကို စိတ္မေကာင္းပါဘူး... မီးေလးတို႕လည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ေတာ့ လိုက္စုစည္းၿပီး ဆင္းရဲတဲ့ ေက်ာင္းေတြ၊ စိတ္က်န္းမာေရး ေဆးရံု၊ မိဘမဲ့ ေဂဟာေတြနဲ႕ HIV ေ၀ဒနာရွင္ေတြကို လွဴေနၾကပါတယ္... အဲ့ေနရာကို ခု ေရးထားမွသိတယ္...
ခက္တာက တစ္ေယာက္အားနဲ႕မဟုတ္ဘဲ လူငယ္ေတြ တတတ္တအား ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကရင္ေတာ့ ပိုၿပီး ျပည့္စံုလာမယ္လို႕ ထင္ပါတယ္... ျပည္တြင္းက လူငယ္ေတြက ကိုယ့္အလုပ္နဲ႕ကိုယ္ စား၀တ္ေနေရး ေျဖရွင္းေနရလို႕ ျပည္ပက လူေတြက ပိုစိတ္၀င္စားၿပီး ပါ၀င္ၾကတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္...
လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ... မီးေလးတို႕လည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္ရွင့္...

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

စာေရးသူ၏ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္

 
Image Hosted by ImageShack.us