Wednesday, November 25, 2009

+ ပရဟိတအလွဴေလးအတြက္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္

 

ရန္ကုန္တုိင္း၊ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္ မရမ္းေခ်ာင္း ေက်းရြာ တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး မွ ၾကီးမွဴး ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ပရဟိတ ေကၽြးေမြးေစာင့္ ေရွာက္ေရးေဂဟာတခု ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေဂဟာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ -


၁။ အနာၾကီးေရာဂါေၾကာင့္ ကုိယ္အဂၤါပ်က္စီးျပီး လုပ္ကုိင္မစားေသာက္ႏုိုင္သူမ်ားအား ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ေနထုိင္မႈစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၂။ မသန္စြမ္းသူ လူနာမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကုိယ္လက္အဂၤါ ထပ္မံမပ်က္စီးေရးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္။

၃။ မသန္စြမ္းသူ အနာၾကီးေ၀ဒနာရွင္မ်ား အတြက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ ႏွင့္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၄။ အနာၾကီးေရာဂါသည္ ကေလးမ်ားကုိ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ျပီး ေဆး၀ါးကုသေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။


၅။ အနာၾကီးေရာဂါ ျဖစ္ဖူးျပီး မိမိကိုယ္တုိင္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိသူ လူနာမ်ား၏ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားကုိ ယာယီ ထိန္းသိမ္းေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း။

၆။ လူမ်ိဳးဘာသာ ခြဲျခားျခင္းမရွိပဲ အနာၾကီးေရာဂါေၾကာင့္ ခုိကုိးရာမဲ့ ျဖစ္သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမရွိသူ လူနာမ်ားအား တန္းတူ ညီမွ် ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း တုိ႔ုျဖစ္သည္။
အဆုိပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကဳံရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ဦးစြာတင္ျပပါမည္။

၁။ ေဆး၀ါးအခက္အခဲ

အနာၾကီးေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္ အမ်ားစုမွာ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အနာၾကီးေရာဂါ အျပင္ အျခားေသာ ေသြးတုိး ၊ ဆီးခ်ိဳ ၊ စိတ္က်ေရာဂါမ်ား ခံစား ေနရျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါေရာဂါမ်ားအား ကုသရန္အတြက္ ေဆး၀ါးမ်ား ၊ အနာေဆးထည့္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ (Dressing) ပစၥည္းမ်ား လုိအပ္ခ်က္ရွိေနပါသည္။

၂။ လွ်ပ္စစ္မီးအခက္အခဲ

မရမ္းေခ်ာင္းေက်းရြာသည္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိေသးသျဖင့္ ညဦးပုိင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ လူနာမ်ား အိပ္ယာခင္းက်င္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အပန္းေျပ ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ရႈရန္အတြက္ ၂ နာရီခန္႔ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္င (Okinawa Foundation) ံမွ လွဴဒါန္းထားေသာ ျမင္းေကာင္ေရ ၁၆ ေကာင္အားရွိေသာ မီးစက္ျဖင့္ မီးေပးရာတြင္ ဒီဇယ္ဆီ ၂ ပုလင္းမွ ၃ ပုလင္းကုန္က်လ်က္ရွိပါသည္။ ဆီအသုံးျပဳခြင့္ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားဆဲျဖစ္ပါသျဖင့္ အဆုိပါ ေန႕စဥ္ ကုန္က်သည့္ ဒီဇယ္ဆီ ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အလွဴရွင္မ်ားလုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။အဆုိပါ ေဂဟာတြင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ခံယူေနေသာ ေ၀ဒနာရွင္ ၇၈ ဦးရွိပါသည္။ ေဂဟာ၏ လက္ခံႏုိင္စြမ္းမွာ က်ား ၄၀ ဦး ႏွင့္ မ ၄၀ ဦးျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္ စက္ခ်ဳပ္ျခင္း ေဒသေပၚ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ တကုိယ္ေရ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းလ်က္ရွိပါသည္။

အျခားေသာ အခက္အခဲမ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေသာ္လည္း ေဆးပညာေလာက ပရဟိတ အလွဴေငြအတြက္ လတ္တေလာ ထည့္၀င္သူနည္းပါးျခင္း ေၾကာင့္ အထက္ပါ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကုိသာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ အဆုိပါ ေဂဟာအား ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ား တုိးပြားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူမွာ စာေပေလာကတြင္ ထင္ရွားေသာ စာေရးဆရာ ခ်စ္စံ၀င္း ႏွင့္ ဆရာမ လမင္းအိမ္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔၏ ကေလာင္စြမ္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အနာၾကီးေရာဂါရွင္မ်ား၏ ဘ၀သရုပ္မွန္ကုိ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား တရားေဟာ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ စြဲထင္ေစျခင္းျဖင့္ ဤပရဟိတ ေဂဟာအား အကိ်ဳးျပဳထားသည္ကုိ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ ေဂဟာ၀န္ထမ္း ၂ ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရသိရွိရပါသည္။ အျခားေသာ အလွဴရွင္မ်ားမွလည္း တတ္အားသေရြ႕ အလွဴေငြမ်ား ထည့္၀င္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ တြင္ လိုအပ္ေနေသာ အစိတ္အပုိင္မ်ားအား ေဆးပညာေလာက အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆးပညာေလာက ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအမ်ားစုမွာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္နည္းတူ ပညာရွာမီးသည့္ အရြယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလွဴေငြထည့္၀င္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ထက္ နိမ့္ပါးေသာ လူမ်ားအား ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အင္မတန္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အရာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတုိ႔တတ္အားသေရြ႕ နည္းသည္မ်ားသည္မဆုိ လူအား ေငြအားျဖင့္ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
လတ္တေလာ ထည့္၀င္ေငြမ်ားျဖင့္ အဆုိပါ ပရဟိတေဂဟာတြင္ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားအား တတ္အားသေရြ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း ႏွင့္ စက္သုံးဆီကိစၥ ကုိ တတ္အားသေရြ႕ေျဖရွင္းေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ စတင္လႈပ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ မိမိတုိ႔ တတ္အားသေရြ႕ လူအင္အား ေငြအင္အား လွဴဒါန္းလုိပါက ေအာက္ပါေမးလ္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။


အက္ဒမင္အဖြဲ႔ (admin.army.dr@gmail.com)
ေတာက်ီးဂန္း (tawkyeegan@gmail.com)
ဘလိတ္ဓါး (black.rose.on.my.bed@gmail.com)
ေဒါက္တာေက်ာ္သူဟိန္း (flowerlover.hein670@gmail.com)

တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသုိလ္မွ အလွဴရွင္ညီငယ္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးေဆးပညာဌာန မွ ေဒါက္တာေက်ာ္သူဟိန္း၊ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ခန္႔တုိ႔ထံတြင္ အလွဴေငြမ်ား ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္
ေတာက်ီးကန္း

စာအျပည့္အစံုသို႕….

Thursday, November 19, 2009

+ ေတာင္ေျခမွာ ေနကြယ္ေတာ့မည္လားတာ၀န္ေလးတစ္ခုျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ သထံုျမိဳ႕သို႕ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ကိစၥတာ၀န္မ်ားျပီးသို႕ အေရွ႔အရပ္ကေတာင္ၾကီးကို ၾကည့္ျပီး သြားခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာခဲ့မိသည္။ ထိုေတာင္ကေတာ့ သထံုျမိဳ႕၏ က်က္သေရေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမသပိတ္ေတာင္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ေျခေရာက္သည္အထိ ျမသပိတ္ဘုရားလမ္းေလးအတိုင္း ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ လမ္းေလးအဆံုးမွာေတာ့ ေတာင္ေပၚသို႕တက္ႏိုင္ေသာ ေလွကားေဆာင္းတန္းေလးတစ္ခုကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ လက္ကနာရီကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေန၀င္ေတာ့မည္။ ဒီေဆာင္းတန္းကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ အေျခအေနမေကာင္း မ်က္စိတစ္ဆံုးထိေတာင္ ေဆာင္းတန္းက မဆံုးေသး။ ေတာင္ေတာ္က ေတာ္ေတာ္ျမင့္သည္။ ေဘးဘီ၀ဲယာၾကည့္လိုက္ေတာ့ သစ္သားဆုိင္းဘုတ္ေလးျဖင့္ ေတာင္တက္ကားလမ္းတဲ့။ ၀မ္းသာအားရပင္ အနီးရွိျဖတ္လာေသာ လူတစ္ေယာက္ကို ေမးၾကည့္ေတာ့ ဟုတ္ပါသည္..ေတာင္ေတာ္ေပၚသို႕ ကားလမ္းေပါက္ပါသည္။ ၀မ္းသာအားရပင္ ဆိုင္ကယ္ကို ေတာင္တက္ကားလမ္းဘက္သို႕ ဦးလွည့္လိုက္ကာ ေမာင္းထြက္လာခဲ့သည္။ ေမာင္းလာတုန္းကေတာ့ အ၀င္မုခ္ဦးေလးတစ္ခုေအာက္မွ ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘာမုခ္ဦးဆိုတာ ေသခ်ာမဖတ္လိုက္မိ။ အနည္းငယ္ေမာင္းမိေတာ့မွ သထံုျမိဳ႕နယ္ ဘိုးဘြားရိပ္သာဆိုသည္ မုခ္ဦးႏွင့္ အ၀န္းအ၀ုိင္းေလးကို ဘိုးဘြားမ်ား ရုပ္ထုမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ျမင္လိုက္မွသာ ဘိုးဘြားရိပ္သာနားကိုေရာက္မွန္း သတိထားမိလိုက္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့သာ ၾကည့္လိုက္ျပီး မိမိလိုရာခရီး ျမသပိတ္ေတာင္ေတာ္ေပၚသို႕ တက္ခဲ့ေလသည္။

ျမသပိတ္ေတာင္ေပၚေရာက္ေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ရႈခင္းသည္ ေတာ္ေတာ္ကို ၾကည့္ေကာင္းလွသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အ၀င္လမ္းေလးမ်ားႏွင့္ ေတာေတာင္မ်ား၊ ေမာ္လျမိဳင္သုိ႕သြားေသာလမ္းမၾကီး၊ ရန္ကုန္သို႕သြားေသာ လမ္းမၾကီးမ်ား၊ အဂၤလိပ္ေခတ္ကေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္း ႏွင့္ သထံုျမိဳ႕တို႕သည္ ေတာင္ေတာ္ေျခရင္းတြင္ ေအးေဆးတိတ္ဆိတ္စြာတည္ရွိေနသည့္ ျမင္ကြင္းတို႕သည္ အလြန္မွ ရႈမျငိီးလွေပ။ ရွဳခင္းမ်ားကို ၾကည္႕ျပီး မိမိတက္လာေသာ ေတာင္ေျခကားလမ္းေလးရွိရာ ျမသပိတ္ေတာင္ေျခကားလမ္း အစေနရာေလးကို လွန္းၾကည့္မိသည္။ တစ္ထပ္တိုက္ အေဆာက္အအံုေလးမ်ားႏွင့္ တန္းလ်ားမ်ားသဖြယ္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ သထံုသု၀ဏၰဘူမိဘိုးဘြားရိပ္သာေနရာကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ေတာင္ေတာ္ေပၚမွ ျပန္ဆင္းေတာ့ ဘိုးဘြားရိပ္သာကို ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္လာရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ အလုပ္ကိစၥက ေစာစီးစြာျပီးစီးေသာေၾကာင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာဖက္ေျခဦးလွည့္ခဲ့သည္။ ဘြားေဒၚဦးဇြန္းတည္ထားခဲ့ေသာ သထံုဘိုးဘြားရိပ္သာတြင္ အဖိုး၊ အဖြားေျမာက္ျမားစြာ မရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ စုစုေပါင္း ၁၅ဦးသာရွိျပီး ေဂဟာမႈးအပါအ၀င္ ၀န္ထမ္း သံုးဦးသာျဖစ္သည္။ ေဂဟာမွဴးေျပာျပခ်က္အရေတာ့

"ေဂဟာမွာ လာေနဖို႕ လာတဲ့သူေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဂဟာက သိပ္မျပည့္စံုေတာ့ အစစအရာရာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထု ပံုစံမ်ိဳးလုပ္ရမႈေၾကာင့္ ၾကာၾကာမေနႏိုင္ဘဲ ထြက္သြားၾကတာေတြရွိပါသည္။ မိမိတို႕ေဂဟာမွာကလည္း ၀န္ထမ္းကို အမ်ားၾကီးမခန္႕ႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ မလုပ္ေပးႏိုင္မွာစိုးလုိ႕ ဘိုးဘြားအမ်ားၾကီးလည္း မလက္ခံႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း လစာအမ်ားၾကီး မေပးႏိုင္ေတာ့ လာလုပ္တဲ့သူမရွိဘူး။ အခုလာလုပ္ေနတဲ့ ေကာင္ေလးဆို စကားမေျပာတတ္တဲ့ ေကာင္ေလး။ လစာက တစ္ေသာင္းခြဲထဲဆိုေတာ့ ေတာ္ရံုလူ လာမလုပ္ဘူး။ ေနာက္ျပီး ၀န္ထမ္းနဲေတာ့ ရာထူးေနရာအတိအက် မဟုတ္ပဲ All Round လုပ္ေပးရတာဆိုေတာ့ လုပ္မဲ့သူ မရွိဘူးေပါ့။ အဖိုးအဖြားေတြ ကိုယ္တိုင္က တစ္နိုင္တပိုင္ လွည္းက်င္းတာေလးေတြလုပ္ေပးတယ္။ မနက္အာရံုတက္ ေၾကးစည္ထုေပးတယ္။ ကိုယ့္အ၀တ္ ကိုယ္ေလွ်ာ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ ကေတာ့ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ေလွ်ာ္ၾကတယ္။ အလွဴရွင္နဲေတာ့ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္နဲ႕ပဲ ရိပ္သာေလးကို ထိန္းသြားေနရတာေပါ့။ ရန္ကုန္မွာကေတာ့ အလွဴရွင္ေပါေတာ့ ဘိုးဘြားေတြ ေနထိုင္ရတာ အဆင္ေျပတာေပါ့။ ဒီမွာကေတာ့ လာေနတဲ့ ဘိုးဘြားေတြ ရွိေပမယ့္ ေငြေၾကးအေျခအေနအရ ၀န္ထမ္းအေျခအေနအရ ဘိုးဘြားေတြကို အမ်ားၾကီး လက္မခံႏိုင္ဘူး။ နာဂစ္ျဖစ္ျပီးကတည္းက အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕လည္း ပ်က္စီးတယ္။ ျမိဳ႕ခံေတြကေတာ့ လွဴၾကေပမယ့္ အလွ်င္မျပတ္ Run သြားႏိုင္ရံုေလာက္ပဲရတယ္။ ျပင္ဆင္မႈေတြကေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ အိမ္သာကအစ ဒီမွာက အဆင္မေျပဘူး။ ဘိုထိုင္အိမ္သာေတြမဟုတ္ေတာ့ အဘိုးအဘြားေတြ အခက္အခဲေတာ့ နဲနဲရွိတယ္။"

ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ အဖိုးအခ်ိဳ႕က စကားေလးတေျပာေျပာျဖင့္ ေဂဟာအတြင္း တံျမတ္လွည္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ အဘြားတခ်ိဳ႕ကေတာ့ သနပ္ခါးအေဖြးသားျဖင့္ အ၀တ္ရုတ္ေနၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္စိတ္မေကာင္းေတာ္ေတာ္ျဖစ္မိပါသည္။ မိမိတြင္လည္း ထိုေဂဟာမွဴးေျပာေသာ ျပင္ဆင္စရိတ္ေလာက္အထိ လွဴႏိုင္ျခင္းငွာအတြက္လည္း ေငြေၾကးအင္အား မေတာင့္တင္းပါ။ ေနာက္ဆံုးပေဒသပင္သေဘာျဖင့္ ပါလာေသာေငြအခ်ိဳ႕ကိုပဲ လွဴဒါန္းခဲ့ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကို အဘိုးအဘြားတို႕ ဆုေတာင္းေပးေသာ ဆုမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္လွဴလိုက္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏထက္ပင္ၾကီးမားလွပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မခံယူ၀ံ့ပါ။ ဒီအေၾကာင္းအရာကို သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေျပာျပျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေနရာေဒသေ၀းလံမႈ သဒၶါတရားဟူေသာစိတ္သည္လည္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရလွ်င္ ပို၍ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သြားရန္တိုက္တြန္းရေသာ္လည္း ခရီးေ၀းေတာ့ သိပ္မေအာင္ျမင္ေခ်။

ခုတစ္ေလာ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကိုလည္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္တြင္ ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ အလြန္ပင္၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ ေလးနာရီၾကာေမာင္းရေသာ သထံုျမိဳ႕လို႕ေနရာေလးတစ္ခုသို႕ အေရာက္သြား၍ လွဴဒါန္းျခင္းငွာလည္း အလွမ္းေ၀းသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနပါသည္။ ဘြားေဒၚဦးဇြန္းတည္ထားခဲ့ေသာ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာမိသေလာက္ သထံုဘုိးဘြားရိပ္သာသည္ လွဴဒါန္းသူ အလွဴရွင္ အလြန္ပင္နည္းပါးကား ခ်ိဳ႕တဲ့လွသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းပါးေလးျဖင့္ ေတာင္ေျခမွာ ေနကြယ္ေတာ့မည္႕ အဘိုးအဘြားမ်ားကို လွဴဒါန္းလိုေသာ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သထံုျမိဳ႕နယ္၊ ျမသပိတ္ေတာင္ေျခရွိ သု၀ဏၰဘူမိဘိုးဘြားရိပ္သာေလးကိုလည္း တစ္ခ်က္ေလးတစ္ေစ့တစ္ေစာင္းၾကည္႕ေပးေစလိုပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ျမသပိတ္ေတာင္ပံုကိုေတာ့ ကိုယ္တုိင္မရိုက္ကူးႏိုင္ခဲ့၍ ဒီဆိုဒ္မွ ကူးယူးေဖာ္ျပပါသည္။


စာအျပည့္အစံုသို႕….

Wednesday, November 18, 2009

+ မေမ့သင့္ေသာ စကား၀ွက္မ်ား

ထိုေန႕ေလးကျဖင့္ အမွတ္တရ ေျပာစမွတ္ေန႕ေလးျဖစ္ခဲ့သည္.. ထိုေန႕ကား ကၽြန္ေတာ္တို႕တပ္ေမြးေန႕ေလးပါ။ ေန႕ခင္းဖက္တြင္ တပ္တြင္း၌ အခမ္းအနားေလးမ်ား က်င္းပပါသည္။ ညေနဖက္တြင္ တေနကုန္ပင္ပန္းထားသည္မ်ားကို အနားယူရန္ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ၾကည့္ကာ မ်က္စပစ္မိၾကသည္။ မ်က္စေတာင္ မပစ္လိုက္ရပါ။ လွမ္းၾကည့္ယံုျဖင့္ပင္ ဆိုင္ကယ္ေသာ့ဆြဲျပီးေနသူက အဆင္သင့္။ ရံုးတာ၀န္က်ေသာသူမွလြဲလွ်င္ က်န္သူမ်ားလည္း ယူနီေဖာင္းကိုယ္စီလဲကာ တစ္ေပ်ာ္တစ္ပါးပင္ ကရ၀ိတ္ရွိရာသို႕ လာခဲ့ၾကသည္။ ကိုရီးယားယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားလာေသာေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ားက ကိုရီးယားမေလးမ်ားလို ၀တ္ဆင္ေျပာဆိုၾကခ်ိန္တြင္ ေယာက်ား္သားမ်ားကလည္း အလုပ္ျပန္က ကာရာအိုေကေလး၀င္ဆိုသည့္ ဓေလ့ကိုလည္း အားက်မိေလရာ.. ယေန႕တြင္ေတာ့ အားခ်ိန္ေလးလည္းရ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း စုမိေသာေၾကာင့္ ကရ၀ိတ္ႏွင့္ ကာရာအိုေကသီးသန္႕ခန္းေလးရွိရာ ဤျမိဳ႕၏ တစ္ဆိုင္တည္းေသာ ဆိုင္သို႕ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကသည္။

"မင္းတို႕ အိမ္မပိုင္တဲ့ေကာင္ေတြ လွည့္ျပန္ရင္ျပန္ထား။ ျပီးမွ ေစာေစာျပန္မယ္ဘာညာ။ ခ်ယ္ရီဦးနာရီေၾကာ္ျငာလာမရိုက္နဲ႕။ ျပန္ခ်င္ရင္ မ၀င္ခင္ကတည္းက လွည့္ျပန္"
ကိုယ္ေတြက အပူအပင္ကင္းရာေလးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႕ အသံေကာင္းဟစ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ေနာက္တြဲရွိသူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း သိကၡာေတာ့အက်မခံ။ မာန္ကိုခ်ီကာ..

"မပိုင္ရင္ ၀က္ေတာင္မေမြးဘူး။ မင္းလို ၀က္ေပးေမြးျပီး ေသတာ မဟုတ္ဘူး။"
အင္း..ဒင္းတို႕မလဲ တစ္ခါလာလည္း ဒီ၀က္ကိစၥ၊ ေက်ာင္းေတာ္တုန္းက ျပသနာသည္ ပုခံုးထက္ အပြင့္ေရာက္သည္အထိ မျပီးႏိုင္ မစီးႏိုင္။ အားလံုးက ေနာက္ေၾကာင္းေအးသည္ဆိုသျဖင့္ ၂နာရီစာ ကာရာအိုေကခန္းကို ငွားလိုက္သည္။ ေနေလးေစာင္းေစာင္း ကရ၀ိတ္ေလးစီးျပီး သီခ်င္းေလးဟစ္ရသည္က အရွိန္တက္လာသည္။ အခ်ိန္မည္ကဲ့သို႕ ကုန္သည္မသိေအာင္။ မိုက္ကလည္း ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းက ဟဲခ်င္ေနၾကသည္မသိ။ ကိုယ့္အလွည့္ေရာက္ဖို႕ မိုက္ေစာင့္ရတာကို တစ္လုပ္။ မိုက္ခဲေလးမ်ားေပတည္း။

"ဟိတ္ေကာင္.. တစ္နာရီစာ ထပ္ယူကြာ။ စိတ္ရွိလက္ရွိ ေအာ္ရတာ အားမရေသးဘူး။ မင္းက တံခါးေပါက္နီးတယ္။ ေကာင္တာကို မင္းသြားေျပာလိုက္ကြာ။"
တံခါးေပါက္နားထိုင္မိသည့္ မိမိသည္ပင္္လွ်င္ ေျချမန္ေတာ္တပ္သားလိုလို။ ရွိေစေတာ့ေလ။ မိမိမိုက္ခဲရန္အလွည့္ကလည္း လိုေသးသည္ နာရီကလည္း ျပည့္ေတာ့မည္။ ေနာက္ထပ္တစ္နာရီ ထပ္တိုးရန္ ေကာင္တာသို႕ထြက္လာခဲ့သည္။ ေကာင္တာတြင္ တစ္နာရီထပ္တိုးရန္ မွာခ်ိန္တြင္ ဆိုင္ျခံ၀န္းအတြင္း ဆိုင္ကယ္တစ္စီး၀င္ခ်လာသည္။ ေသျပီ... သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ မိန္းမမ်ားျဖစ္သည္။ ကိုယ္၀န္ၾကီး ကားတားကားတားျဖင့္ ဆိုင္တြင္းသို႕၀င္လာေလသည္။ ပ်က္ျပင္းကေတာ့ တိုးျပီ။ မိမိကိုကလည္းေတြ႕ေနျပီ ျဖစ္ေသာ္ေၾကာင့္ ေျပးပုန္း၍လည္း မရေလေတာ့။

"ကို xxxxx ပါတယ္ မဟုတ္လား။ သူဘယ္မွာတုန္း။"
"မပါပါဘူး.. မီးငယ္"
"ကဲပါ.. ဘယ္နားမွာသာေျပာပါ။"
"ထိပ္ဆံုးက အခန္းမွာ မီးငယ္"
"လာ.. မူယာ မနဲ႕အထဲကိုပါ လုိက္ခဲ့ေပးေနာ္။"
ကိုယ္ေလးလက္၀န္ၾကီး ကားတားကားတားႏွင့္ အေနာက္မွလည္း မူယာကလည္း ပိန္ရွည္ပိန္ရွည္ျဖင့္ ကပ္ရပ္လိုက္ပါသြားသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရုတ္တရက္ ဘာလုပ္ရမည္မသိ။ အထဲမွာက သေကာင့္သားမ်ားက ေသာက္စားေနေလသည္။ မီးငယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ကြိကနဲမိသြားႏိုင္ေပသည္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ခါးၾကားမွ စကားေျပာစက္ကုိ စမ္းမိခ်ိန္တြင္ ခပ္သြက္သြက္ပင္ သေကာင့္သားမ်ားကို ေခၚလိုက္မိသည္။ ကံေလးက ေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကိုယ္ေတာ္မ်ားက စက္ကိုဖြင့္ထားေပသည္။ ဆူညံသံမ်ား ေျမာက္ျမားစြာၾကားမွ တဖက္မွထူးသံကို ၾကားသည္ႏွင့္ မိမိလည္း စကား၀ွက္ျဖင့္ အခ်က္ေပးရေလေတာ့သည္။

"ဖီးၾကမ္းႏွင့္ သီးေမႊး လိုက္လာတယ္။"
တဖက္မွ နားလည္လား မနားလည္လား မသိ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စကား၀ွက္မ်ားကို စဥ္းစားမရေတာ့။ မ်က္စိထဲေပၚလာရာကို ေျပာလိုက္မိသည္။ ခဏအၾကာတြင္ မီးငယ္ႏွင့္ မူယာျပန္ထြက္လာသည္။ မီးငယ္ကေတာ့ ေဒါသထြက္ေသာ ေလသံၾကီးျဖင့္..

"ကို xxxx ကိုေတြ႕ရင္ေျပာလိုက္ပါ။ မီးငယ္လက္ပူးလက္က်ပ္မေတြ႕လုိ႕ေနႏွင့္ဦးလို႕။"
မီးငယ္တို႕ဆိုင္ကယ္ေလး ထြက္သြားမွ ကၽြန္ေတာ္လည္း သက္ျပင္းခ်မိေလသည္။ အခန္းအတြင္းသို႕ အေျပးတပိုင္း၀င္သြားမိခ်ိန္တြင္ သေကာင့္သား xxxx ကမရွိေလေတာ့။ ကၽြန္ေတာ့္ထံမွ အခ်က္ေပးေရာက္ကတည္းက တဖက္အခန္းသို႕ေျပးပုန္းေလသည္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း သေကာင့္သားက ေက်းဇူးတင္သျဖင့္ ကရ၀ိတ္တစ္ခြက္ပိုတိုက္ေလသည္။ ထိုေန႕ကေတာ့ မွတ္မွတ္ရရပါ။ အေဆာင္ျပန္ေရာက္ေတာ့ စကား၀ွက္မ်ားကို ျပန္ေလ့လာသင့္သည္ဟု ကိုယ့္ကုိယ္ကို သံုးသပ္ရင္း အမွတ္တရေန႕ေလးအျဖစ္ႏွင့္ ဒိုင္ယာရီစာအုပ္တြင္ ေရးမွတ္ထားမိလိုက္သည္။


စာအျပည့္အစံုသို႕….

Monday, August 31, 2009

+ စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ ႏွင့္အတူ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း


အေပ်ာ္မ်ားစြာျဖင့္ တအိအိျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေနေသာ တပ္မေတာ္သံုးစီးေတာ္ယာဥ္FAW ကားၾကီးကို စီးကာ တပ္မတာ၀န္ျဖင့္ တပ္သားသစ္မ်ားကို အပ္ရန္လုိက္ပါလာခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္တစ္ခု.. မေတြ႕တာၾကာျပီျဖစ္ေသာ ညီမငယ္ႏွင့္ ေတြ႕ရေတာ့မည္ဟု အေတြးမ်ားျဖင့္ ပ်င္းရိဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ခရီးရွည္ၾကီးသည္ပင္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ေပ်ာ္စရာျဖစ္ေနခဲ့သည္။
တပ္သားစုေဆာင္းေရးတပ္ေရာက္ျပီး မိမိေခၚေဆာင္လာေသာ တပ္သားသစ္မ်ားကို ေဆးစစ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အလို႕ငွာ ဗ်ာမ်ားေနေသာေၾကာင့္ ညီမငယ္ျဖစ္သူထံ ဖုန္းမဆက္သြယ္ျဖစ္ခဲ့။ ေပးစရာရွိေသာ လူၾကံဳမ်ားႏွင့္ လုပ္စရာရွိတာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျပီးလို႕ သံုးရက္ေျမာက္တြင္ ညီမငယ္ထံ ဖုန္းဆက္လိုက္မိသည္။

“မီးငယ္.. ငါ ရန္ကုန္ကိုေရာက္ေနတယ္။ သံုးရက္ရွိျပီ။ တပ္သားသစ္လာပို႕တာ။ မနက္ျဖန္ေတာ့ ျပန္မယ္။ မီးငယ္ကို လွမ္းေျပာတာ။ “
“အင္း.. အဆင္ေျပရဲ႕လား။”

တဖက္မွ ေလးတိေလးကန္ေသာ ေျဖသံေလးကို အားရစရာၾကားရသည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ မီးငယ္အတြက္လက္ေဆာင္ေပးရန္ ကၽြန္ေတာ္္၀ယ္ထားေသာ စာအုပ္ေလးကို ေပးခဲ့ခ်င္သည့္အတြက္ ဖုန္းဆက္မိျခင္းျဖစ္သည္။

“မီးငယ္အတြက္ လက္ေဆာင္တစ္ခုပါလာတယ္။ စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ပါ.. ေယာနသံဇင္ေယာ။ မီးငယ္ ဖတ္ဘူးလား။”
“ဖတ္ေတာ့ မဖတ္ဘူးဖူး။ ၾကားေတာ့ ၾကားဖူးတယ္။”
“ေအး. မီးငယ္ ဆီ ပို႕ေပးလိုက္မယ္။ မနက္ျဖန္ မီးငယ္ကို လာခိုင္းရမွာလဲ အားနာတယ္ကြ။ ဒီဖက္ကိုက ေ၀းတယ္ေလ။ ငါ့ ဖာသာ ငါ စာတိုက္ကပဲ ပါဆယ္ပို႕လိုက္ပါေတာ့မယ္ဟာ…”

ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေပးခ်င္ေသာ္လည္း မတတ္သာသည့္အေျခအေန၊ မီးငယ္ကိုလည္း အေ၀းၾကီးကို မလာခိုင္းရက္ပါ။ ေတြ႕ခ်င္ေသာ ဆႏၵတစ္ခုကို ခ်ိဳးႏွိမ္ကာ ျဖစ္သင့္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကိုသာ လုပ္ရေပေတာ့မည္။

“ကိုၾကီးက မနက္ျဖန္ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္မွာလဲ.. တပ္သားေတြကို ကားနဲ႕တင္လႊတ္လိုက္ျပီးရင္ ျပီးျပီမဟုတ္လား။ ညက်ေတာ့မွ ကိုယ့္ဖာသာကို လိုင္းကားနဲ႕လိုက္ျပန္ေပ့ါ။ ဇိမ္ေလးနဲ႕ ေအးေအးလူလူေတာင္ျပန္ရေသး..”
“ငါက တပ္ကတာ၀န္နဲ႕လာတာ။ ဒီလိုလုပ္လို႕မရဘူးေလ။ တပ္မက ကားကိုတာ၀န္ခံျပီးယူလာတာေလ။ ငါ ဘယ္လိုလုပ္ေနခဲ့လို႕ရမလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္မယ္ဆိုတာကလဲ ၾကိဳေျပာလုိ႕မရဘူး။ ဒီမွာကိစၥ၀ိစၥေတြ ျပီးတာနဲ႕ခ်က္ခ်င္းေကာက္ျပန္မွာ။ မွန္းထားတာကေတာ့ ထမင္းစားျပီးေတာ့ေလာက္ေပ့ါ။”
“ကိုၾကီးကလည္း အခ်ိန္တခုသတ္မွတ္ျပီးေတာ့ ျပန္ေပါ့။ အခ်ိန္အတိအက်ေျပာေလ..”
“မီးငယ္..တပ္မေတာ္မွာ ဟိုအခ်ိန္ရယ္ ဒီအခ်ိန္ရယ္ဆိုျပီး ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ခြင့္မရွိဘူး။ အထက္ကအမိန္႕အတိုင္း ခုျပန္ဆို ခုျပန္ရ။ မျပန္နဲ႕ေနဦးဆိုလည္း ေနရမွာပဲ။ နင့္အစ္ကို ငါ စစ္သားဆိုတာ မေမ့နဲ႕ဦး။ ေအး.. ငါျပန္ေတာ့မယ္ဆိုတာ ႏႈတ္ဆက္တာပါ။”

တဖက္မွ “အင္း”တစ္လံုးသာ ေျပာျပီး ဖုန္းခ်သြားေလျပီ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲတြင္ ကိုင္ထားေသာ သူ႕မအတြက္ စာအုပ္ေလးသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေလွာင္ျပံဳးကေလး ျပံဳးျပေနသည္။
ေနာက္တစ္ေန႕ ကိစၥ၀ိစၥမ်ားျပီးလို႕ တပ္မေတာ္ FAW ကားၾကီး၏ ေလးလွစြာေသာ တံခါးၾကီးကို ေလးကန္ေသာ လက္မ်ားျဖင့္ ပိတ္လိုက္ျပီး မ၀ံ့ရဲေသာ အၾကည့္မ်ားျဖင့္ လက္မွနာရီကို ၾကည့္မိလိုက္သည္။ အခ်ိန္ကား ေန႕လည္တစ္နာရီထိုးေလျပီ။
ေန႕လည္။ ၁း၀၀
“ကဲ… ဆရာၾကီးေရ။ စထြက္ရေအာင္”

ကၽြန္ေတာ္တို႕ကားၾကီးသည္ တညင္းကုန္းလမ္းဆံုသို႕ ထြက္လာခဲ့ျပီး ဌာေနတပ္သို႕ တေရႊ႕ေရႊ႕ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။
ည။ ၁၀း၀၀
“ဟယ္လို… “

အိပ္ခ်င္မူးတူးအသံတစ္ခုျဖင့္ ထူးေသာ ညီမငယ္အသံ။

“ငါပါ မီးငယ္။ ငါတပ္ျပန္ေရာက္ျပီဆိုတာ လွမ္းေျပာတာပါ။ ငါမနက္ျဖန္ေရွ႕တန္းထြက္ရမယ္။ ေန႕လည္ကတည္းက လွမ္းဖုန္းဆက္တယ္။ မနက္က ငါ့ကို တပ္က အားခ်င္းျပန္လာပါဆိုလို႕ မီးငယ္ဆီ ဖုန္းဆက္တာလွမ္းေျပာတာ ဖုန္းပိတ္ထားတယ္”
“ဟုတ္လား.. မီးငယ္က ဒီေန႕ စုေဆာင္းေရးတပ္ကို ေရာက္သြားတာ။ ကိုၾကီးကို လာရွာတာေလ။ ဟိုေရာက္ေတာ့ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နဲ႕ လိုက္ေမးတာလဲ ဘယ္သူမွ မသိဘူး။ ေတာ္ေသးတယ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ပါလို႕။ မီးငယ္းက ကိုၾကီးအတြက္ ၀ယ္ထားတဲ့ စာအုပ္ေလး လာေပးတာပါ။ တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္.. ညနက္နက္မွာလထြက္ျခင္း စာအုပ္ေလ”
“ဟင္.. မီးငယ္ က ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္လာတုန္း။”
“၁း၁၅ ေလ.. လမ္းမွာ မိုးေတြ အရမ္းသည္းလို႕ ေျဖးေျဖးေမာင္းလာရတာေလ။”

ကၽြန္ေတာ္၏ ဖုန္းကိုင္ထားေသာ လက္မ်ားသည္ ေအးခဲသြားသလိုခံစားလိုက္ရသည္။ ကံၾကမၼာၾကီးက မ်က္ႏွာသာမေပးပါေခ်။ ကိုရီးယားကားမ်ား၏ အလြဲမ်ားကို ၾကည့္တိုင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕ခဲ့ေသာ မိမိကို ကိုရီးယားမင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားကပင္ နည္းေတာင္နည္းေသးဟု ေလွာင္ရယ္ေနသကဲ့သို႕ပင္ေတြးမိသည္။ သူမအတြက္ ေပးခဲ့ခ်င္ေသာစာအုပ္”ေယာနသံစင္ေရာ္”ႏွင့္ သူမဆီမွ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေပးခ်င္သာ စာအုပ္”ညနက္နက္မွာ လထြက္ျခင္း”။

“ေရွ႕တန္းကို ပို႕ေပးလိုက္မယ္ေလ.. ကိုၾကီး ဖတ္လို႕ရတာေပါ့။ ဘုရားတရာလည္း မေမ့နဲ႕ေနာ္။ ေမတၱာသုတ္ေလးဘာေလးရြတ္ေနာ္။”

“အင္းပါ မီးငယ္ရယ္။ စာအုပ္ကေတာ့ နင္သာသိမ္းထားလိုက္ပါ။ ငါ အသက္မေသပဲျပန္လာရင္ ငါကိုယ္တုိင္ မီးငယ္ဆီက လာျပန္ယူမွာပါ။ ငါ့ကို သတိရရင္ေတာ့ စစ္သည္တို႕လိုရာေတးက႑မွာသာ သီခ်င္းေလးေတာင္းေပးလိုက္ပါ။ ငါရဲ႕ ေရဒီယိုအိုေလးက ဒီအခ်ိန္ေတာ့ အသံုး၀င္ေလာက္ပါျပီ။”

ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္သို႕ မသြားမွီ ျဖစ္ပ်က္သြားေသာအမွတ္တရေလးကို ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ညီအစ္ကိုမ်ားလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကဲ့သို႕ ကိုရီးယားအလြဲေလးမ်ား မေတြ႕ၾကံဳၾကပါေစႏွင့္ဟု ဆုေတာင္းရင္း…။
စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ ရတခမွ ဒီအမွတ္တရအျဖစ္အပ်က္ေဆာင္းပါးေလးျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင့္
တခ်ိန္က (ရတခ)

စာအျပည့္အစံုသို႕….

Sunday, August 23, 2009

+ အိမ္သာဋီကာ


မိတ္ေဆြၾကီး ကိုရင္ညိန္း၏ အီးဋီကာကို ဖတ္ထားဘူးေလရာ မိမိအလွည့္တြင္လည္း မည္ကဲ့သုိ႕ ႏီွကာေရးရန္ ေတြးမရ ျဖစ္ခဲ့ရဖူးေလသည္။ ယခုေတာ့ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆုိင္.. ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေလးကို အမွတ္တရ ျပန္ေျပာင္း ေျပာရေလေတာ့မည္။

အခ်ိန္ကား စာေရးသူ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖင့္ ဟဲဟိုးသို႕ေလယာဥ္ျဖင့္ လိုက္ပါလာခဲ့သည္။ ေလယာဥ္ေပၚရွိအိမ္သာ၏ လူမအားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာင့္ျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေအာင့္ကာ ေလယာဥ္ဆိုက္သည္အထိ သည္းခံျပီး အေပါ့သြားခ်င္ေသာ စိတ္ကို ခ်ဳပ္တည္းခဲ့ရေလသည္။ Luggage မ်ားကို ေရြးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနခ်ိန္တြင္ အနားရွိ ေလဆိပ္အိမ္သာသို႕ အေျပးတပိုင္း ထြက္လာခဲ့သည္။ အိမ္သာအတြင္းသို႕ေရာက္ျပီး အတန္ငယ္အၾကာတြင္ အေလးစြန္႕ေသာ အခန္းမ်ားဆီမွ
"ေဟး..ေဟးေဟး.. ေဟး….ေဟးေဟး"
စာေရးသူလဲ အနဲငယ္ေတာ့ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္ယံုတင္မက ေၾကာက္သလိုလိုပင္ျဖစ္မိသြားသည္။ ေန႕ခင္းေၾကာင္ေတာင္ သရဲေျခာက္ျခင္းေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဟု စိတ္ကို တင္းကာ လက္ေဆးကန္ဖက္ ထြက္လာခ်ိန္တြင္.. ။ ထို အသံမ်ိဳးစံုထြက္ေသာ အခန္းမွ ဦးၾကီးတစ္ေယာက္ထြက္လာေလသည္။ မ်က္ႏွာၾကီးကလည္း ျပံဳးျပံဳး၊ ျပံဳးျပံဳး။ ကေလးရွက္ေတာ့ ငို၊ လူၾကီးရွက္ေတာ့ ရယ္ ဆိုသကဲ့သုိ႕ သူကရွက္ရွက္ျဖင့္ ေျပာပံုရေသာ ေလသံၾကီးျဖင့္..
"ေအးကြာ.. အိမ္သာတံခါးခ်က္ေတြက မေကာင္းဘူးထင္ပ။ ပိတ္မရလို႕ အျပင္က တစ္ေယာက္လာဖြင့္မွာ စုိးလို႕ကြာ အသံျပဳေနရတယ္။"
စာေရးသူလည္း အိမ္သာအျပင္ေရာက္မွသာ အသံထြက္ရယ္ႏိုင္ေလသည္။ ဤဦးၾကီးသင္ေပးခဲ့ေသာ အိမ္သာဂ်က္ျပသနာေျဖရွင္းနည္းကို ခ်စ္သူေလးကိုေတာင္ သင္ေပးခဲ့မိသည္။ စာဖတ္သူမ်ာလည္း ဤနည္းကို လိုသလိုသံုးၾကႏိုင္ေစရန္ ေ၀မွ်လိုက္သည္။

စာေရးသူ၏ညီမငယ္ေျပာျပဖူးေသာ အိမ္သာႏွီကာေလးကို ျပန္လည္တင္ျပရလွ်င္.. အခ်ိန္ကား အထက္အရာရွိၾကီးလမ္းေၾကာင္းရွိျခင္းေၾကာင့္ တပ္ရင္းတပ္မ အရာရွိအရာခံစစ္သည္မ်ားအာလံုး မအားႏိုင္ေအာင္ ရွိၾကေလသည္။ မိတ္ေဆြၾကီးG3 တစ္ေယာက္လည္း အထက္လူၾကီး နားေနမည့္ေနရာတာ၀န္ကို ယူရေလသည္။ မိတ္ေဆြၾကီးလည္း အစစအရာရာစီစဥ္စရာမ်ားကို စီစဥ္ျပီးခ်ိန္တြင္ ေနာက္ဆံုး အိမ္သာဆီသို႕ အသိေရာက္သြားသည္။ မိတ္ေဆြၾကီးလည္း အိမ္သာကို အနံအသက္ကင္းစင္ရံုတင္မက အစစအရာရာသန္႕ျပန္႕ေစရင္ေတြးရင္းေတြးရင္း အိမ္သာေရဆြဲေသာ ေရအတြင္းသို႕ အေမြးအိတ္ခ်ိတ္ရန္ စိတ္ကူးရမိေလသည္။ စိတ္ကူးအတုိင္းပင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ျပီး ေက်နပ္မႈမ်ားျဖင့္ စီစဥ္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ အထက္လူၾကီးလည္း တပ္သို႕ေရာက္လာပါျပီ။ ၾသ၀ါဒခံယူမႈမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးခ်ိန္မ်ားအျပီးတြင္ ခရီးတစ္ေထာက္ဆက္လက္မထြက္ခြာခင္ ေရအိမ္ကို အသံုးျပဳေလသည္။ ထို႕ေနာက္ အထက္လူၾကီးလည္း ခရီးစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ မိတ္ေဆြၾကီးလည္း ပင္ပန္းမႈမ်ားကို အနားယူရန္ အေဆာင္သို႕သြားမည္အျပဳ… ျပသနာက စပါျပီ။ တင္လိုက္ရေသာ ထုေခ်လႊာ.. ေျဖရွင္းလုိက္ရေသာ စကားလံုးမ်ား…

ျဖစ္ပံုကေတာ့.. မိတ္ေဆြၾကီးက ေရအိမ္သံုးျပီး ေရဆြဲလွ်င္ေတာင္ ေမြးပ်ံ႕ေစရန္ သံုးလိုက္ေသာ ေဆးရည္အိတ္သည္ ခ်ိတ္ထားေသာ ေနရာမွ ျပဳတ္က်ကာ..ေရဆြဲေပါက္၏ ေရထြက္ေပါက္ကို ကြက္တိကို ပိတ္မိတာ ေရဆြဲမရေသာ ျပသနာျဖစ္ေပၚခဲ့ေလေသာေၾကာင့္ေပတည္း။

စာဖတ္သူမ်ားလည္း သတိၾကီးစြာျဖင့္ ေရအိမ္ကို အလွအပဆင္ႏိုင္ၾကပါေစရန္ ရည္သန္ျပီး ေရးသားလုိက္ပါသည္။

စာအျပည့္အစံုသို႕….

Saturday, August 15, 2009

+ ဗိုလ္ေလာင္းဘ၀ႏွင့္ Outpass

dsta logo in myanmar Pictures, Images and Photos


ေႏြရာသီဟုေခၚတြင္ေသာ္လည္း ျပင္ဦးလြင္ေႏြဥတုကေတာ့ ေအးစိမ့္စိမ့္ေလးေတာ့ ရွိေနေလသည္။ တေန႕ညကတည္းက အေမ့ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရျပီး လူက ေပ်ာ္သလိုလို ျဖစ္ေနသည္။ လူၾကံဳပစၥည္းႏွင့္ စားစရာမ်ားပို႕လိုက္သည္။ မစားရတာၾကာေလျပီျဖစ္ေသာ ပုဇြန္ဟင္းႏွင့္ ေခ်ာကလက္မ်ား ထည့္ေပးလိုက္သည္တဲ့…

မနက္ျဖန္ကို ျမန္ျမန္ေရာက္ခ်င္ေနမိသည္။ ပစၥည္းမ်ားကို သယ္လာမည့္သူေလးကလည္း ကၽြန္ေတာ္၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေလး။ ရင္ခုန္ျခင္း အလ်င္းမရွိၾကေသးေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွစ္ေယာက္၏ ခင္မင္မႈသည္ မိဘမ်ားက ဘာလိုလိုေျပာထားေသာေၾကာင့္ အိုးတိုးအန္းတန္းေတာ့ျဖစ္သည္မွာ အမွန္ပင္။ သူမႏွင့္ မေတြ႕သည္မွာ ဒီကိုေရာက္ျပီး ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိျပီ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒုတိယႏွစ္ဗိုလ္ေလာင္းဘ၀ေရွ႕တစ္လက္မ ေနာက္ေျပာင္ဘ၀ျဖင့္ သူမကို ေတြ႕ရမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ အနည္းငယ္ေတာ့ ရွက္မိသည္။

ေနၾကာရိုင္းမ်ားကို ရွင္းေနရင္းျဖင့္ သူမအေၾကာင္းမ်ားကို စိတ္ကူးေပါက္ရင္းေတြးေနမိသည္။ ဧည့္ေတြ႕လာၾကသူမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀တြင္ မိန္းကေလးသူငယ္ခ်င္း လာေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေသးေသာေၾကာင့္ သူမေရာက္လာမည္ကိုပင္ ရင္ခုန္သလိုလုိျဖစ္ေနသည္။ သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း နည္းနည္းေတာ့ ၾကြားလံုးေလး ထုတ္ထားမိလိုက္သည္။ ယခင္ေန႕မ်ားက အလြန္တရာမွ ၾကည့္မရေသာ ေနၾကာရိုင္းပင္မ်ားသည္ ယေန႕တြင္မူ လွပေနသလုိ ခံစားမိလိုက္သည္။ ေနၾကာရိုင္းပင္မ်ားကို ကုိယ္လံုးမ်ားျဖင့္ ပစ္တိုက္ျပီး လွဲေနသည္ကိုပင္ နေျမာသလိုလိုခံစားရလာသည္။

မနက္ခရာမႈတ္သံကိုပင္ ေနာက္က်ေနသလိုလို္။ မနက္PT ေျပးျပီး ျပန္လာခ်ိန္တြင္ မိုးၾကိဳးပစ္သလိုၾကားလိုက္ရေသာ အမိန္႕ေၾကာင့္ အေပ်ာ္မ်ားသည္ အရည္ေပ်ာ္သြားခဲ့ေလျပီ။ ယေန႕ညေနတြင္ Dinner ပြဲရွိသည္။ အထက္အရာရွိၾကီးအခ်ိဳ႕လာမည္။
Outpass လည္းပိတ္.. ဧည္ေတြ႕လည္း…ဂ်ိတ္ ။

ေသေလျပီ သူမက ဒီေန႕မနက္မွ ရန္ကုန္မွ မႏၱေလးလို႕ေရာက္မည္။ ေန႕လည္ေလာက္မွ တက္လာမည္ဆိုပါက ညေနဧည့္ေတြ႕ခ်ိန္မွျဖစ္မည္….သြားေလျပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြးမ်ား အေပ်ာ္ေလးမ်ားသည္… ေဇာ္၀င္းထြဋ္ ၏ သီခ်င္းဘ၀သို႕ေရာက္ေလျပီ။ တေန႕တာၾကီးကလည္း မကုန္ႏိုင္ေတာ့သလိုလို.. တေန႕လံုးလည္း လူႏွင့္စိတ္ႏွင့္မကပ္.. နာရီလက္တံေလး ေလးနာရီထိုးေနခ်ိန္ထိ ရင္ထဲက အလံုးက တင္းခံေနသလိုလို။ ထမင္းစားစဥ္ကလည္း ဇြန္းျပန္ခုန္ဟင္းႏွင့္ စားထားတာေတာင္.. အရိုးစူးသလိုလို လည္ေခ်ာင္းထဲတြင္ နင္တင္တင္။ အေဆာင္ေပၚမွပဲ အေ၀းကို ခပ္ေဆြးေဆြးေတြးေငးေနမိစဥ္..

"ဗိုလ္ေလာင္း xxxxx ဘယ္မွာလဲ… ညီ။"

ခပ္မာတင္းတင္းအသံတစ္ခုထြက္လာေသာေၾကာင့္ ေက်ာေတာင္ခ်မ္းသြားသည္။ လွည့္ၾကည့္လိုက္ခ်ိန္တြင္ အရပ္၀တ္ျဖင့္ အရာရွိရုပ္သြင္ျပင္ႏွင့္ အစ္ကိုၾကီးတစ္ေယာက္။

"ကၽြန္ေတာ္ပါ။"

လက္ကလည္း ဗိုလ္ေလာင္းတို႕ထံုးစံအတိုင္း လက္သီးေလးတစ္ဆုပ္ဆုပ္ သတိေလးဆြဲျပီး ျပန္ထူးလိုက္သည္။

"ေအး ဒါဆို အစ္ကိုနဲ႕ ခဏလိုက္ခဲ့ကြာ။ ျဖစ္တယ္မလား။ ညီတို႕ Dinner အခ်ိန္ကလိုေသးတယ္မလား။"
"ဟုတ္"

လက္ကလည္း အသင့္အေနအထားပင္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္၏ တုိက္ပံုအမည္းေလးကို လွမ္းဆြဲလိုက္ကာ အျမန္၀တ္ျပီး လာေခၚေသာ အစ္ကိုၾကီးေနာက္သို႕ အေျပးတစ္ပိုင္းလိုက္ခဲ့ေလသည္။ လိုင္းခန္းမ်ားႏွင့္ ကပ္ေနေသာ အေဆာင္တစ္ခုအနီးသို႕ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျပံဳးျပေနသာ အျပံဳးတစ္စံုကို သူျမင္လိုက္ရခ်ိန္တြင္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေပ်ာ္မိသည္။ သူငယ္ခ်င္းမေလး…
သူမႏွင့္အတူ သူမအစ္မ၀မ္းကြဲတစ္ေယာက္။ ထို႕ေနာက္ အရပ္၀တ္ျဖင့္ အရာရွိရုပ္သြင္ အစ္ကိုေနာက္တစ္ေယာက္ ဆိုင္ကယ္ႏွစ္စီးျဖင့္…

"ဟဲ့ xxxxx နင့္ကို လာေတြ႕ရတာလည္း အက္ရွင္ကားရိုက္ေနရသလိုပဲ။ ငါတို႕ကို ဧည့္ေတြ႕မေပးဘူး။ ဒါဆိုလည္း ပစၥည္းပါးလုိက္မယ္ဆိုေတာ့လည္း ဂိတ္၀မွာ အပတ္စဥ္( xxx ) က အစ္ကိုၾကီးက သူ႕အပတ္စဥ္ၾကီး ထုတ္ေျပာျပီး ငါ့အစ္ကုိေတြေတာင္ အဆူခံလိုက္ရေသးတယ္။ နင့္အတြက္လူၾကံဳကလည္း ဒီေန႕မေပးလို႕ မျဖစ္ေတာ့ဘူးေလ။ ေခ်ာကလက္ေတြဆိုေတာ့ အရည္ေပ်ာ္ခ်င္ခ်င္ျဖစ္ေနျပီ ဒါေတာင္ ငါ မႏၱေလးမွာ ခဏ အေအးေပးထားေသးလို႕။ မနက္ျဖန္လဲ ငါက မႏၱေလးျပန္ဆင္းမွာေလ နင့္ကို ေတြ႕ခ်င္လို႕ တက္လာလိုက္တာ။"

သူမသည္ တရစပ္စကားမ်ားကို ေျပာလည္းေျပာ ပစၥည္းမ်ားလည္း ထုတ္ေပးေလသည္။ သူမအစ္မႏွင့္ က်န္အစ္ကိုတစ္ေယာက္ကေတာ့ ခပ္ျပံဳးျပံဳး။

"နင္ဘယ္လို၀င္လာတာလဲ.. ဒီေနရာၾကီးကို။ ငါလည္း နင့္ကို ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမွန္းမသိလို႕ နင္ေတာ့ ေက်ာင္းေရွ႕မွာ ေယာင္ခ်ာခ်ာျဖစ္ေနျပီ ထင္ေနတာ။ ေတာ္ေသးတယ္ကြာ.."

"ဟယ္.. ငါ့အစ္ကိုေတြ သိလို႕ေပါ့။ သူတို႕ပို႕ေပးလို႕သာေပါ့။ ထားပါ..ဒါေတြ။ နင္ေနာက္က်ေနမယ္ ျပန္ေတာ့ေလ။ မဟုတ္ရင္ အထိုးခံေနရအံုးမယ္။"

လက္က နာရီေလးကို ေခတၱမွ်ပင္ရပ္ထားခြင့္ရခ်င္သြားသည္။ သူမသည္ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀းေသာ ေနရာေလးမွ ကၽြန္ေတာ့္ထံသုိ႕ ေရာက္ေအာင္ လာခဲ့ေလသည္။ အစ္ကိုေတာ္မ်ားကိုပင္ ေက်းဇူးတင္ရမလုိလို။

"ညီ.. မင္း ျပသနာတက္မယ္။ ျပန္ေတာ့ကြ။"

လာေခၚေသာ အစ္ကို သတိေပးမွ သူငယ္ခ်င္းမေလးကို ႏႈတ္ဆက္ကာ အေဆာင္မ်ားဆီကို သုတ္ေျခတင္ရသည္။ လည္ပင္းတြင္ နင္ေနေသာ အရိုးေလးကေတာ့ က်သြားပါသည္။ သို႕ေသာ္ ခံစားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ထိုအေဆာင္ေလးေရွ႕တြင္ အမွတ္တရ က်န္ခဲ့ေလသည္။

(ဗိုလ္ေလာင္းေလးမ်ား၏ ဘ၀ကို နားလည္ေပးႏိုင္ေစရန္ ဒီေဆာင္းပါးေလးျဖင့္ ခ်စ္သူဗိုလ္ေလာင္းေလးကို စိတ္ခုေနေသာ ညီမေလးတစ္ဦးကို ေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။)


စာအျပည့္အစံုသို႕….

Sunday, August 2, 2009

+ လယ္ထဲေရာက္ စစ္သားေလးကၽြန္ေတာ္


“ထြန္တံုးကိုတဲ့ ေျခေတာ္တင္ ႏြားၾကန္စံုႏွင္ x x x x x “

ငယ္ငယ္တုန္းက သင္ခဲ့ရေသာ သီခ်င္းေလးကို ျငီးရင္း တပ္ပိုင္လယ္ကြင္းမ်ားဆီသို႕ ေျခဦးလွည့္မိသည္။ ဒီေန႕တာ၀န္က စပါးခင္းမ်ား စစ္ရမည္။ ထို႕ေနာက္ ေမြးျမဴေရးကြင္းတစ္ခုကို စစ္ရမည္။ တပ္ရင္းရံုးက ထြက္လာကတည္းကေတာ့ Plan A , Plan B ႏွင့္ ဟုတ္သလိုလို။ လယ္ထဲေရာက္ေတာ့ ငုတ္တုတ္ေမ့ျပီ။

လယ္ကြက္မ်ားက အငွားခ်ထားျပီး လုပ္ျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တႏိုင္တပိုင္လုပ္ကိုင္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ကြင္းထဲ ၾကည့္လိုက္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သူမ်ားက မိမိရဲေဘာ္မ်ား။ မိမိလည္း မေနသာ မၾကည့္ရက္။ လယ္ကန္သင္းရိုးေပၚမွ ေန၍ ဟုိလုိလုပ္ပါလား….ဒီလိုလုပ္ပါလား….ဟုလည္း အခ်ိဳရည္ေၾကာ္ျငာလည္း မရိုက္ခ်င္။ ဒီေတာ့ ကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းရေလျပီ။

၀တ္လာေသာ ယူနီေဖာင္းေလးက ခပ္ႏြမ္းႏြမ္းျဖစ္ေနျခင္းကိုပင္ ၾကိတ္ေက်းဇူးတင္ေနမိသည္။ အက်ီ ၤကိုသင့္ရာေနရာတြင္ ခ်ိတ္ျပီး ေဘာင္းဘီကို ဒူးအထက္ ေခါက္တင္ကာ လယ္ကြင္းထဲသို႕ ဆင္းလိုက္သည္။ ဆရာၾကီးတစ္ေယာက္က လွမ္းေအာ္ေလသည္။
"ဗိုလ္ၾကီး… ဟာ မလုပ္ပါနဲ႕ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လုပ္လည္း ရပါတယ္။"
"မထူးပါဘူး ဆရာၾကီးရာ။ တစ္ေယာက္ျပီးေတာ့ အလုပ္ျမန္ျမန္ျပီးသေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္လည္း လုပ္ဖူးသြားတယ္ေပ့ါဗ်ာ။"

တခင္းစာ ပ်ိဳးက်ဲျပီးသည္ႏွင့္ ေျခလက္ေဆးျပီး ေမြးျမဴေရးရွိရာသို႕ လွမ္းလာခဲ့လိုက္သည္။ ေမြးျမဳေရးဆိုလို႕ ႏြားတို႕ ၾကက္တို႕ ၀က္တို႕ေတာ့ မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်။ မဟာပညာေက်ာ္ တီေကာင္ေမြးျမဴေရးစခန္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ တီေကာင္ရိုးတိုးရြတေလးမ်ား ေပါက္ဖြားႏွဳန္းကိုမွတ္ နားမလည္ေသးသည္မ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းျပီး ခန္းစက္ရာအေဆာင္ဆီသို႕ ခပ္သြက္သြက္ပင္ျပန္လာခဲ့သည္။ မိုးေလးမ်ားက တဖြဲဖြဲက်ေနေသာေၾကာင့္ ပ်ိဳးက်ဲထားေသာ လယ္ကြင္းေလးဆီကိုပင္ အလြမ္းေျပၾကည့္ခဲ့မိသည္။ ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေသာ လယ္ကြင္းၾကီး သီးပြင့္သည္အထိ မိမိျမင္ႏိုင္ပါအံုးမည္လား။

အင္း…. မိမိတို႕ စစ္သားဘ၀က အတည္တက်ေျပာလို႕ ဒီေန႕ေတြ႕ရေပမယ့္ ေနာက္ေန႕တြင္ မေတြ႕ႏိုင္ေတာ့ေပ။မိုးသားမ်ား တလိပ္လိပ္က်ဆင္းသြားျပီး ေလျငိမ္သြားခ်ိန္တြင္ ေအာက္လင္းဓါတ္မီးၾကီးကို ဆြဲ၍ ဆက္သြယ္ေရးဖုန္းေလးရွိရာသို႕ အေသာ့ႏွင္ခဲ့ေလသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားဆီကို ဖုန္းအိုၾကီး တဂစ္ဂစ္ႏွင့္ ဆက္ျပီးသြားခ်ိန္တြင္ ညီမေလးဆီကို ဖုန္းဆက္လိုက္မိသည္။

ယာယီတပ္ခြဲမွဴးဘ၀ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေျပာျပမိရာတြင္ ရယ္လိုက္ေသာ ညီမေလး.. အူေတာင္ တက္ေလာက္တယ္။ ေအာ္… တစ္ခ်ိန္က စစ္ေျမျပင္မွာ ရန္သူေတြကို ေျခမႈန္းခ်ိန္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ပါပဲ။ တိုင္းရံုးေပၚတြင္ ပန္ကာေလးေအာက္တြင္ အလုပ္ရႈပ္ခဲ့သူကလည္း ကၽြန္ေတာ္ပါပဲ။ ယခုလယ္စိုက္ျပီး တီေကာင္ေမြးေနတာလည္း ကၽြန္ေတာ္ပါပဲ…

ဘ၀ျဖစ္ပံုဆန္းက်ယ္အားလံုးကေတာ့ စစ္သားဘ၀တြင္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

တခ်ိန္က ရတခ

စာအျပည့္အစံုသို႕….

Sunday, July 5, 2009

+ ခ်ယ္ရီေျမမွ ရင္ပူခဲ့ေသာ ညတစ္ညအင္တာနက္ဆိုေသာ ကမာၻရြာၾကီးဆီသို႕ မေရာက္လာခဲ့တာ ရက္ေပါင္းၾကာခဲ့ျပီ။ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားျဖင့္ ျမိဳ႕ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းသည္ မဆိုသာ၊ နီးသည္ဟုလည္း မမည္ေသာ ေနရာေလးတစ္ခုသို႕ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ရွိခဲ့ေလသည္။
ရွစ္ခြင္တိုင္း မႈိင္းတဲ့ပတ္လည္ x x x x x မိုးေအးေအးႏွင့္ အလုပ္နားခ်ိန္ေလး အေတြးတို႕က ခ်ယ္ရီေတြေ၀ေနေသာ ေျမဟုတင္စားထိုက္ေသာ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ေလးဆီက အတိတ္ပံုရိပ္မ်ားကို သတိရမိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြအားလံုး ယခုဆိုလွ်င္ တစ္ေယာက္တစ္ေနရာဆီ ေရာက္ေနပါသည္ဟု ဆိုသကဲ့သို႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ား တာ၀န္ေပးအပ္ရာ ေနရာမ်ားကို ေရာက္ရွိကာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ခြဲခြာျခင္း စၾကေလျပီ။ G-3ဘ၀ေလးမ်ားျဖင့္ တပ္မတြင္ သူငယ္ခ်င္းေတြ ျပန္ဆံုခ်ိန္တြင္ ေပ်ာ္မိေသာ အေပ်ာ္သည္ ဘာနဲ႕မွ မလဲႏိုင္ခဲ့ၾကေခ်။ ယခု..အခ်ိန္စိ၍ျပန္လည္ ခြဲြခြာၾကရျပန္သည္။ အေဆာင္မ်က္ႏွာက်က္ အမိုးျပားကို စိတ္ၾကည့္ရင္း....


"ဟိတ္ေကာင္ေတြ.. ငါပုလင္းတစ္လံုးရလာတယ္။"

ကၽြန္ေတာ္တို႕ထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်က္ႏွာေလးျဖင့္ ခ်စ္ဖို႕ေကာင္းေသာ ကၽြန္ေတာ္၏သူငယ္ခ်င္းပအို၀့္ေလးက ရင္၀ယ္တြင္ BE တစ္ပုလင္းပိုက္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႕နားသို႕ေရာက္လာေလသည္။


"ဟိတ္ေကာင္..ၾကည့္က်က္လုပ္။ မေတာ္မိရင္ တစ္အုပ္လံုးမေနရဘူး။ ေပ(၅၀)ပတ္လည္ ေျပးမလြတ္ဘူးကြ။"
"မင္းေၾကာက္လည္း မင္းမေသာက္နဲ႕ေပါ့"


ဒင္းကလည္း မူသည္ သူ႕လက္ထဲတြင္ ပုလင္းေလးရွိေနေတာ့လည္း.... ကၽြန္ေတာ္တို႕ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားသည္ အရက္မေသာက္ရဟု စည္းကမ္းခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း လူငယ္ပီပီစမ္းေသာက္ၾကည့္ခ်င္သည္။ ျမိဳ႕ထဲတြင္လည္း ဆိုင္မ်ားတြင္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကို အရက္မေရာင္းရဟု ခ်မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ အမိေက်ာင္းေတာ္ကို သိတတ္စြာျဖင့္ ပင္ပန္းခံစြာ ဘယ္ေသာအခါမွ Outpass ထြက္တိုင္း ရွာျပီး မေသာက္ခဲ့ပါ။ ယေန႕ေတာ့ .. မင္းသားက ဘယ္က ဘယ္လို မလာသည္ မသိ။

"ေနအံုးကြ ဒီအတိုင္းေသာက္လို႕ မေကာင္းဘူး။ အျမည္းေလးဘာေလး ပါမွ ေကာင္းတာေပါ့ကြ။"
"မင္းကလည္း ေျပာတတ္ပ။ ဘယ္မလည္း ျမည္းစရာ ကိုယ့္အသားကုိယ္လွီးမွ ရမွာ။"
"ေနစမ္းပါအံုးကြာ.. ငါၾကံပါ့မယ္။"


ဥာဏ္ၾကီးရွင္တစ္ေယာက္ သူ႕ပုလင္းေလးကို လက္၀ယ္က မခ်ပဲ အျမည္းရွာပံုေတာ္ထြက္ေလသည္။ ခဏၾကာေသာ ဥာဏ္ၾကီးရွင္ ႏို႕ဆီဘူးတစ္ဘူးျဖင့္ ျပန္ေရာက္လာသည္။
ဘာၾကီးလည္းကြ။ မင္းဟာကလည္း မႏိုပ္လိုက္တာ။ ႏို႕ဆီႏွင့္ အရက္ျမည္းရမယ္...ဟုတ္စ

"ဟိတ္..ရွာမရွည္နဲ႕။ ေသာက္ခ်င္ေသာက္ မေသာက္ခ်င္ေန။ ခြက္ေလ်ာ့ရင္ ပိုၾကိဳက္တယ္။"

မထူးေတာ့ေခ်။ အားလံုးလည္း သေဘာတူညီစြာျဖင့္ BEေလးႏွင့္ ႏို႕ဆီကို ေကာ္လိုက္ ေမာ့လိုက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕ တက္ညီလက္ညီ ျဖိဳလိုက္ၾကသည္။ ေသာက္စကေတာ့ ဟုတ္တုတ္တုတ္။ ေနာက္ေတာ့ ျပသနာတတ္ပါသည္။ ရင္ေတြပူလာတာ မီးကဲ့သို႕ပင္။ အူရိုင္းဆိုေတာ့လည္း ျပသနာရွိျခင္းလား။ ႏို႕ဆီႏွင့္ BE ပဲ မိတ္ဖြဲ႕သလားမသိ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ငါးေယာက္ ေရအိုးမ်ားရွိရာသို႕ေျပးရေလသည္။ ေသာက္လို႕ေကာင္းလိုက္တဲ့ေရ။ အိပ္ကလည္း ငိုက္လာသည္။ ျပင္ဦးလြင္ အေအးဒဏ္ကိုပင္ အန္တုႏိုင္ေသာ ရင္ဘတ္မ်ား။ ေနာက္ဆံုးမေတာ့ တက္ညီလက္ညီ ေရအိုးကိုယ္စီရင္၀ယ္ပိုက္ကာ ျခင္ေထာင္ထဲ၀င္အိပ္ခဲ့ၾကသည္။
အတန္ၾကာေတာ့ ၾကြက္စိၾကြက္စိျဖင့္ အသံမ်ားထြက္လာပါေတာ့သည္။ ျပသနာက ေရအိုးမ်ားေပ်ာက္ျခင္း....
ေနာက္ဆံုးရလာဒ္ကေတာ့ အျပစ္ေပးခံလိုက္ရေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕....

အမွတ္တရမ်ားကို စဥ္းစားရင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေလးေယာက္ တပ္မတြင္ျပန္ဆံုခ်ိန္တြင္ ၀ိုင္းေလးတစ္၀ိုင္းဖြဲခဲ့စဥ္က အျမည္းအျဖစ္ ဟင္းခ်ိဳကို ျမည္းသည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ ၾကားကို မၾကားဖူးဘူးဟု ဆိုခဲ့ေသာ ညီမေလးကိုလည္း သတိရမိသည္။

ၾသ.. အခုခ်ိန္တြင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုးတစ္ေနရာဆီ ခြဲခြာခဲ့ၾကရျပီ။ ကၽြန္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း တာ၀န္က်ရာတပ္စခန္းမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲ ျပင္ဦးလြင္၏ညမ်ားကို တမ္းတေနၾကမည္ေလာဟုေတြးရင္း..

တခ်ိန္က (ရတခ)

စာအျပည့္အစံုသို႕….

Thursday, June 11, 2009

+ မိခင္ရင္ခြင္ဆီသို႕ ခဏတာ ခိုလႈံခြင့္


မိုးေတြက မရပ္မနားကို ရြာေနေလျပီ။ ေတာတစ္ခုလံုးကလည္း ညိဳ႕မႈိင္းမိႈင္းျဖင့္ သစ္ပင္၀ါးပင္မ်ား ေလအေ၀ွ႕တြင္ ရိုက္ခတ္သံမ်ားႏွင့္ ေတာင္တန္းမ်ားသည္ မိုးစက္မိုးေပါက္မ်ားေအာက္တြင္ အိပ္စက္ေနေလသည္။ လူနာမ်ားဆီမွ ညီးသံသဲ့သဲ့ၾကားတိုင္း ရင္တြင္းကို ေဆာက္ႏွင့္ထြင္းသလိုခံစားရသည္။ မိမိလည္း ဒီထက္ပို၍ လူနာမ်ားသက္သာေစခ်င္အလို႕ငွာ မတတ္သာေခ်။ ေတာင္ဆင္းလမ္းကို မိုးေရမ်ားၾကားမွ သတိထားဆင္းကာ လူနာမ်ားကို ထမ္းလာေသာ မိမိရဲေဘာ္မ်ားကိုလည္း ဂရုဏာသက္မိသည္။ မေန႕ကျဖစ္ပြားသြားေသာ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရလူနာမ်ားကို ရန္ကုန္သို႕ျပန္ပို႕ရန္တာ၀န္ကို ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္ယူရသည္။ မိမိခ်စ္သူကို ေတြ႕ခြင့္ရမည္ဟု ၀မ္းသာမိေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႕လူနာပို႕ျဖင့္ ျပန္ရမည္ကိုျဖင့္ စိတ္မသက္သာ...

တပ္စုတစ္စုႏွင့္အတူေတာင္ငူသို႕ျပန္ဆင္းလာေသာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း မိုင္းမ်ားကို ထပ္မံမနင္းမိေစရန္ သတိထား သြားေနရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ေမြးဖြားလာေသာ အမိေက်ာင္းေတာ္မ်ားသာကြာျခားၾကျပီး ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္တြင္ တအူတံုဆင္း ညီအစ္ကိုရင္းျခာမ်ားကဲ့သို႕ ခ်စ္ခင္ၾကသည္။ ယခုလည္း စစ္ေၾကာင္းတြင္လိုက္ပါလာေသာ ၄၉မွ ညီငယ္က သူ႕အသက္ကိုပင္ ပဓာနမထားပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေဆးတပ္သားမ်ားကို စိတ္ပူေနျပန္သည္။
"ေဆးဗိုလ္ၾကီး...စိတ္မပူနဲ႕ဗ်ာ။ ညီ..ေလွ်ာက္တဲ့ေျခလွမ္းေနာက္ကသာလိုက္။ ေဆးဗိုလ္ၾကီးတို႕တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ မကုတတ္ဘူးဗ်"
အသက္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ညီငယ္ေလာက္သာရွိေသာ ေကာင္ေလးက အားေပးစကားေျပာပံုမွာ ခ်စ္စရာေကာင္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူ႕ေနာက္မွ ထပ္ခ်ပ္မခြာလိုက္ရင္း တစ္ေနရာအေရာက္တြင္..

"ေဆးဗိုလ္ၾကီး... ကၽြန္ေတာ္ဆီးသြားခ်င္လို႕။ ဒီဖက္သြားတာ။ ေဆးဗိုလ္ၾကီးေရာ သြားမလုိ႕လား"

ကၽြန္ေတာ္လည္း ၄င္းက ထပ္ခ်ပ္မခြာလိုက္ဟုဆိုေသာေၾကာင့္ သူ႕ေျခလွမ္းမ်ားကို နင္းခဲ့သည္ကို အရွက္ေျပေလးျဖင့္..

"ေအးကြာ..ငါလည္း မိုးေအးေတာ့ သြားခ်င္လာသလားလို႕ကြ"
ေနာက္ဆံုးတြင္ မရွိ ရွိတာကို ျဖစ္ညစ္ေပါက္ခဲ့ရသည္။

မိုးမ်ားကလည္း သည္းထန္စြာရြာသြန္းေသာေၾကာင့္ လူနာမ်ားလည္း မသက္သာလွ။ စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္ရသည္ကား ငွက္ဖ်ားပိုးဦးေႏွာက္ထဲေရာက္သြားေသာ လူနာစစ္သည္တစ္ဦးသည္ တိုင္းျပည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း လမ္းခုလတ္တြင္ပင္ အသက္ဆံုးရေလသည္။ က်န္ဒဏ္ရာရစစ္သည္မ်ားကိုလည္း သတိထားရသည္။ မိုးရြာလြန္းေသာေၾကာင့္ မိုင္းထိထားေသာေနရာမွ အသားမ်ားပုပ္လိုက္မလာေစရန္လည္း ၾကည့္ရႈရသည္။ သံုးရက္ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္လာျပီးခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ ေခြယိုင္ယိုင္ျဖစ္ေနသည္။ ေျမသားမ်ားကလည္း မိုးရြာလြန္းေသာေၾကာင့္ ေပ်ာ့လာကာ ေတာင္ေစာင္းတိုင္းကို သတိထားဆင္းေနရခ်ိန္တြင္ ေျခေထာက္ထိပ္မ်ားက နာက်င္စျပဳလာသည္။ ေလးရက္ေျမာက္ေန႕တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေတာင္ငူျမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီ။ လူက နားခ်င္ေသာ္လည္း မနားႏိုင္။ လူနာမ်ားကို မွီရာရထားျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းတင္ေျပးရန္အတြက္ ဘူတာတြင္ စီစဥ္စရာမ်ားကို စီစဥ္ရသည္။ ညီျဖစ္သူကေတာ့ နားေနရန္ေျပာေသာ္လည္း လူနာမ်ားမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ျပီး မနားရက္။ ရထားတစ္စီးရသည္ႏွင့္ လူနာမ်ားကို ေသြးခ်ိန္ အေျခအေနေကာင္းေတာ့မွ ေက်ာမွ ေက်ာပိုးအိတ္ကိုခ်ကာ ေျခပစ္လက္ပစ္ထိုင္ႏိုင္ေတာ့သည္။ တခဏမွ်နားကာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ထံသို႕ဖုန္းဆက္ကာ ျပန္လာမည့္အေၾကာင္းကို သတင္းပို႕ရေသးသည္။

တေရြ႕ေရြ႕ျဖင့္ ေရြးလ်ားလာေသာ ရထားတြဲရွည္ၾကီးမ်ား ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသို႕ ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ လူနာမ်ားအေျခအေနကလည္း ထပ္မံဆိုးရြားလာျခင္းကို မေတြ႕ရေတာ့ေသာေၾကာင့္ ရင္ေအးရေတာ့သည္။ ဘူတာတြင္ လာၾကိဳေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရုပ္သြင္ကိုၾကည့္ကာ စိတ္မေကာင္းၾက။ သို႕ေသာ္လည္း မည္သည့္စကားတစ္ခြန္းမွ်မဆိုပဲ အိတ္မ်ားကိုသာ သယ္သြားၾကသည္။ ကားကူရွင္ကိုမွီရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားလိုက္တာ ကားကေလးသိပ္ကနဲ ရပ္ခ်ိန္တြင္ ကားမွန္ျပတင္းမွ မိခင္မ်က္ႏွာကို ျမင္ရလွ်င္ပင္္ ၀မ္းနည္း၀မ္းသာျဖစ္ကာ ကားျပင္သို႕ထြက္၍ မိခင္ကို သိုင္းဖက္မိသည္။ ေမေမကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ပံုပန္းသ႑ာန္ကိုၾကည့္ကာ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ေလေတာ့သည္။

"ေမေမရယ္..ဘာလို႕မ်ား ငိုတာလည္းဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ မျဖစ္ပဲျပန္လာတာပဲဗ်ာ "

မိခင္ပါးျပင္ေပၚမွ မ်က္ရည္မ်ားကို သုတ္ေပးရင္း မိခင္၏ေအးျမေသာရင္ခြင္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တစ္ပတ္တိတိျပန္လည္ခိုလႈံခြင့္ေပးေသာ ကံတရားၾကီးကို ေက်းဇူးတင္လိုက္မိသည္။

စာအျပည့္အစံုသို႕….

Sunday, May 31, 2009

+ မေမ့ႏိုင္ေသာ ရက္စြဲ (၂၉-၅-၂၀၀၉)

(29th May, 2009) ဒီေန႕ေလးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ ရင္ခုန္ဖြယ္ေန႕ေလးတစ္ေန႕ျဖစ္ပါသည္။ မနက္မိုးလင္းကတည္းက ဘာလုပ္လို႕ဘာကိုင္ရမွန္းမသိ။ ေအာင္စာရင္းေစာင့္ေနရေသာ ေက်ာင္းသားလိုလို။ ရံုးေရာက္ကတည္းက အပတ္စဥ္တူျခင္း လွမ္းၾကည့္သည့္ အၾကည့္ေလးေတြကလည္း စိုးရိမ္စိတ္က တြဲလဲခိုေနၾကသည္။
ေန႕လည္ထမင္းစားခ်ိန္ထိ လူက စားလို႕မ၀င္။ နင္တင္တင္.. ထမင္းတစ္လုတ္ ေရတမုတ္ျဖင့္သာ ျမိဳခ်ျပီး အဆံုးသတ္လိုက္သည္။ လုပ္ကိုင္စရာရွိသည္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ျပီး ညေနေလးနာရီတြင္ ဖုန္းမ်ားက ၀င္လာပါျပီ။ မင္းဘယ္ေရာက္လည္း.. ငါဘယ္ေရာက္တယ္ စသည္ျဖင့္။ ကၽြန္ေတာ့္သတင္းကေတာ့ တစိုးတစမွ မၾကားရေသး။ ပိုဆိုးသည္က မိမိႏွင့္ အမည္တူကလည္း အပတ္စဥ္တူရွိေသးသည္။

ရင္ထဲမွာ ကုလားဘုရားပြဲလွည့္ေနျပီ..
မပါျခင္းေလာ။ မသိေသးျခင္းေလာ။ မနက္ျဖန္တြင္ တပ္ကို စာေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရင္ထဲမွာက စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္လို ဗေလာင္ဆူတဲ့ရင္ျဖစ္ေနျပီ။ ညေနငါးနာရီခြဲေလာက္တြင္ အတိအက်သိရပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာင္းရမည့္တပ္က မိခင္ၾကီးႏွင့္ နီးေသာ ေဒသေလးတစ္ခုျဖစ္၍ ၀မ္းသာမိသည္။ ပို၀မ္းသာမိျခင္းက အေမ့နားနီးနီးေနပါက မိန္းမေပးစားေတာ့မည္ဆိုသည္မွာ လက္ခတ္မလြဲ..
ၾသ.. လူပ်ိဳၾကီးဘ၀ ကၽြတ္ရခ်ီေသး။

သို႕ေပေသာ္ျငားလည္း မိမိ၏ ညီအစ္ကိုရင္းျခာပမာ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ဗိုလ္ေလာင္းဘ၀ကတည္းက ေသအတူရွင္မကြာ သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕လည္း အေျပာင္းအေရႊ႕မပါသူ၊ စစ္ေျမျပင္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ကို ေပးဆပ္ကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားၾကသူႏွင့္ မိမိတို႕ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုပင္ ပဓါနမထားပဲ စြန္႕လႊတ္စြန္႕စားတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိရင္...။ ဒီေန႕ေလးမွာ .. ငါတို႕သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ မေမ့ႏိုင္တဲ့ ရက္စြဲေလးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္လိုက္ပါသည္။

ရတခ

စာအျပည့္အစံုသို႕….

Sunday, May 17, 2009

+ ဘယ္ေသာအခါမွ ေနာင္တမရေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ


တပ္မွဴးေရွ႕တြင္ရပ္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ့ေျခအစံုသည္ ေပ်ာ့ေခြသြားသလို ခံစားလိုက္ရသည္။ ေကာက္ခါငင္ကာျဖင့္ မည္သူမွ်ထင္မထားေသာ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ကို လူစားထိုး လုိက္ရမည္။ စစ္သားႏွင့္ စစ္ပြဲမဆန္းေသာ္လည္း ဆန္းေနတာက ကၽြန္ေတာ္။ အပတ္စဥ္တူ သူငယ္ခ်င္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တပ္ဆြယ္ေဆးရံုမ်ားတြင္သာ တာ၀န္က်ေနခ်ိန္.. ကၽြန္ေတာ္တစ္ေကာင္ကေတာ့ ခၽြန္ျပီး ေရွ႕တန္းပါသည္။ ပါသည့္ေနရာကလည္း သတင္းေမႊးသည္ ေဘာ္ဂလိ။

မဟာတန္း၀င္ခြင့္စာေမးပြဲသည္လည္း ႏွစ္ကုန္တြင္ရွိေသာေၾကာင့္ သူသူငွာငွာ အပတ္တကုတ္ၾကိဳးစား စာက်က္ေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္အျဖစ္က….


စစ္သားတို႕မည္သည္ အမိန္႕တာ၀န္ကို လိုက္နာရမည္။ No Excuse.. No Complaint တပ္မွဴးရံုးခန္းက ျပန္ထြက္လာကတည္းက သူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ိဳ႕ဆီကို ဖုန္းဆက္ျပီး အေၾကာင္းၾကား။ ေဆးရံုမွလည္း ေစာေစာျပန္လာခဲ့လိုက္သည္။ ျပင္ဆင္စရာရွိသည္မ်ားကို ျပင္ဆင္.. ၀ယ္စရာမ်ားရွိေနျပန္ေတာ့လည္း မဂၤလာဒံုေစ်းကိုေျပး။ ေစ်းကအထြက္ အမိေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို ၾကည့္မိရင္း သက္ျပင္းခ်မိသည္။ အင္း.. ေနာက္သံုးေလးလကုန္လို႕ အမိေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရင္ခြင္ကို နားခိုရမလား။ မီးပြိဳင့္သာျခားေသာ ျငိမ္းေအးကိုေရာက္မလား။
ပစၥည္းပစၥယထုပ္ပိုးျပီးခ်ိန္တြင္ နံရံမွ နာရီကိုၾကည့္လုိက္ေတာ့ အခ်ိန္က ညကိုးနာရီခြဲ။ တဆက္တည္းမွာပင္ အိမ္ေရွ႕လူေခၚေခါင္းေလာင္းက ျမည္လာသည္။ တံခါး၀တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ အခ်စ္ဆံုးငယ္သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္က သံုးဆယ့္ႏွစ္ကြတ္တာေပၚေအာင္ ျပံဳးျပေနေသာ အျပံဳးႏွစ္စံု။ အေၾကာင္းၾကားထားတာကေတာ့ ညေနပိုင္းက။ သူတို႕လည္း ေဆးခန္းပိတ္ခ်ိန္ျပီးမွသာ လာေရာက္ႏႈတ္ဆက္ႏိုင္ၾကသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ထိုင္ေနစဥ္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး စကားမဆိုပဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကသည္။

"မင္းကြာ… အစကတည္းက ငါတို႕တားထားရက္နဲ႕ကြာ။ အခုေတာ့ ငါတို႕သူငယ္ခ်င္းေတြ အားလံုးအေ၀းၾကီးေတြကို ေရာက္ေတာ့မယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ဆံုမယ္ဆိုတာ မသိႏိုင္သလို။ ဘယ္လိုပံုစံေတြ ျပန္ဆံုစည္းၾကမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္ေတာ့ဘူး။ မင္းသာ စစ္ေဆးထဲမ၀င္ခဲ့ရင္ အခုေလာက္ဆို ငါတို႕သံုးေယာက္ ဂ်ေမးကားကို သြားဖို႕ ေအးေအးေဆးေဆး ျပင္ဆင္ေနရံုပဲကြာ။ "


သူငယ္ခ်င္းစကားကို ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ ျပန္မတံု႕ျပန္ခ်င္။ ကၽြန္ေတာ့္ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ မည္သည့္အခါကမွ ေနာင္တဆိုတာ မရခဲ့ပါ။ ငယ္ငယ္ကတည္းက စားအတူသြားအတူ သူငယ္ခ်င္းေလးေယာက္သည္ အထက္တန္းပညာမ်ားစံုျပီး မိမိတို႕ဘ၀လမ္းေၾကာင္းအတြက္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ တပ္မေတာ္ေဆးတကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ က်န္ႏွစ္ေယာက္က အရပ္ဖက္ေဆးတကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္ခ်ိန္တြင္ အျခားေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့့ပါသည္။ ေက်ာင္းသားဘ၀၊ ဗိုလ္ေလာင္းဘ၀မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမိတကၠသိုလ္ရင္ခြင္မ်ားမွ စြန္႕ခြာခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တပ္မေတာ္သားမ်ားက တိုင္းျပည္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ က်ရာေနရာေဒသမ်ားကို သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။ လက္ဖက္ရည္၀ိုင္းေလးသည္ တိုက္ဆိတ္ကာ သူငယ္ခ်င္းသံုးဦးသား အေတြးကိုယ္စီျဖင့္ ေမ်ာေနခဲ့ၾကသည္။ ႏႈတ္ဆက္စကားဆိုကာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ထိုညက ေစာေစာလမ္းခဲြခဲ့သည္။
ေနာက္တေန႕တြင္ တဆရ(၂)မွထြက္ခြာမည့္ကားအနီးသို႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ားေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ရင္ထဲတြင္ ၀မ္းနည္းမႈက ေျပာမျပႏိုင္။ သူငယ္ခ်င္းေလးေယာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္က ရန္ကုန္ေျမမွ ခြဲခြာျပီး ေနာက္တစ္လတြင္ ဂ်ေမးကားသို႕ထြက္ခြာၾကေတာ့မည့္ ဆရာ၀န္သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ ျပန္ဆံုၾကမည္နည္း။ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ကိုေရာက္ေနေသာ အင္ဂ်င္နီယာစစ္သည္သူငယ္ခ်င္းႏွင့္လည္း အားလံုးျပန္ဆံုႏိုင္ၾကမလား မည္သူမွ မေဟာႏိုင္။ မေျပာႏိုင္။
ပုခံုးေပၚေရာက္လာေသာ လက္တစ္စံုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေတြးတိုကလြင့္စင္သြားသည္။ လက္တစုံေရာက္လာေသာ အသိႏွင့္အတူ ပုခံုးေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ၾကယ္ပြင့္ေလးမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားဆီသုိ႕ အသိျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားသည္။
"သူငယ္ခ်င္း ေက်ာ္စြာ.. မင္းေရြးခ်ယ္ခဲ့မႈက မွားတယ္။ မွန္တယ္လုိ႕မင္းကို ငါတို႕ မေျပာခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ကြာ.. ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ မင္း ဒီအ၀န္းအ၀ိုင္းက ထြက္လာခဲ့ျပီး ငါတို႕ေနာက္လိုက္ခဲ့ပါ။ မင္းအလုပ္ၾကီးက ပင္ပန္းဆင္းရဲျပီး အသက္ကိုပါ အႏၱရာယ္ရွိတယ္။"

ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း၏ေစတနာကို နားလည္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ျပံဳးျပရံုေလးျဖင့္သာ …

"သူငယ္ခ်င္း ငါတို႕ေဆးတပ္သားေတြက ပင္ပန္းဆင္းရဲၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ ငါတို႕ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ မတိုက္ခိုက္ႏိုင္တဲ့ စစ္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့သူေတြ။ ငါ့တာ၀န္က အသက္ကို အႏၱရာယ္ရွိခ်င္ရွိမယ္။ ဒါေပမယ့္ကြာ အသက္ကိုေတာင္ စြန္႕လႊတ္ျပီးတိုက္ပြဲ၀င္တဲ့သူေတာင္ရွိတာ ငါတို႕က ဘာလို႕ေနာက္တန္းကေန ရင္တုန္ေနမလည္း။ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကို စြန္႕လႊတ္ျပီး တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကို ကုသေပးရတာကို ငါ ဂုဏ္ယူမိတယ္ကြာ။ မင္းတို႕နဲ႕ တေန႕ေတာ့ျပန္ဆံုမွာပါ။"

ယာဥ္တန္းၾကီး တဆရ(၂)ကထြက္သည္အထိ မ်က္စိတဆံုးတြင္ ရပ္ေနေသးေသာ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ကို ၾကည့္ရင္း…
ငါတို႕ေဆးတပ္မေတာ္သားေတြက က်န္းမာၾကံ႕ခုိင္ တိုက္ႏိုင္ရန္ ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ငါတို႕အမိေျမအတြက္ တတပ္တအား ပါ၀င္ေနၾကသူေတြဆိုတာ မင္းတို႕ တေန႕နားလည္ေပးႏိုင္ၾကပါေစ…


စာအျပည့္အစံုသို႕….

Wednesday, April 22, 2009

ကၽြန္ေတာ္ၾကံဳခဲ့ဘူးေသာ မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္


“တူးပို႔၊ တူးပို႕” ေတးသံမ်ားသည္ ျမန္မာတို႕၏ ရိုးရာအတာသၾကၤန္ပြဲေတာ္၏ သရုပ္ေဖာ္ေတးသြားမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ေရဒီယိုေလးဆီမွ အတာသၾကၤန္သီခ်င္းမ်ားကို လႊင့္ထုတ္ေနေလျပီ…. ၾသ..မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ၾကီးေတာင္ နီးလာျပီကိုး.. ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာေလးကေတာ့ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ေရာက္၍ ေရေလာင္းခ်င္လွ်င္ေတာင္ အေလာင္းခံမည့္သူကုိ မနည္းရွာယူရမည့္ေနရာေလး…။
နယ္ေဒသေလးတစ္ခု၏ ရထားလမ္းလံုျခံဳေရးကို တာ၀န္ယူေနရေသာ မေန႕တေန႕ကမွ ေက်ာင္းဆင္းလာေသာ ဗိုလ္ေပါက္စေလး ကၽြန္ေတာ္… သၾကၤန္ဆိုတာကေတာ့ အမ်ားတကာလို ကားမ်ားျဖင့္ ျမိဳ႕တစ္ပတ္ ေရပက္ခံထြက္ၾကသည္ဆိုသည္မွာ ဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းထဲတြင္သာ မင္းသား၊ မင္းသမီး၊ ဇာတ္ပို႕မ်ားခံစားျပ၍သာ ခံစားၾကည့္ခဲ့ဘူးသည္။ အမိေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွာတုန္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ မ႑ပ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးပါ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားျဖင့္ မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို သံုးႏွစ္တုိင္တိုင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရေသးသည္။ အမိေက်ာင္းေတာ္ရင္ခြင္မွ ထြက္ခြာျပီး မိမိ တာ၀န္က်ရာ ေနရာမ်ားသို႕ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပုခံုးထက္တြင္ ကပ္လ်က္ပါခဲ့ပါျပီ။ သၾကၤန္ဆိုတာလည္း အမိေက်ာင္းေတာ္တံုးက အေပ်ာ္ကိုသာ ျပန္စျမွဳပ္ျပန္ရေတာ့မည့္ အေနအထားသာ ျဖစ္သည္။
ေတးသြားေလးတစ္ခုေၾကာင့္ ေတြးေတာလိုက္ေသာ အေတြးသည္ အမိေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ဘူးေသာ အတိတ္ကသၾကၤန္ပံုရိပ္မ်ားဆီပါ ေရာက္ရွိသြားကာ အနားသို႕ ဆရာၾကီးေရာက္လာေသာ အခါ အေတြးတို႕သည္ ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ျဖစ္သြားေလသည္။

‘ဗိုလ္ၾကီး.. ေၾကးနန္းေရာက္ပါတယ္။ ေနရာအေျပာင္းအလဲရွိပါတယ္။ ပစၥည္းေတြသိမ္းဆည္းျပီး မနက္ျဖန္ညေန ေနာက္ဆံုးထားျပီး တပ္မကို သတင္းပို႕ရပါမယ္။’
ကံၾကမၼာကေကာင္းခ်င္တာလားေတာ့ မသိ။ တပ္ျပန္ရမည္ဆိုရင္ေတာ့ ေရငတ္တုန္းေရတြင္းေတြ႕ ဆိုသလို သၾကၤန္ငတ္တံုး သၾကၤန္တြင္းေလး တပ္ျပန္ရလည္း မဆိုးေခ်။ ထို႕ေနာက္ ပစၥည္းမ်ားသိမ္းဆည္းျပီး ေနာက္ဆံုးရထားတစ္စီးကို ေစာင့္ကာ တပ္ရင္းသို႕ ျပန္ခ်ီတက္လာၾကသည္။ ဆရာၾကီးေတြကေတာင္ ကိုယ့္ထက္ ေျခလွမ္းျမန္ေနသေယာင္ေယာင္။ သားသမီး၊ ဇနီးမယားကို ေတြ႕ခ်င္တဲ့ ေဇာေလးက ကိုယ့္သၾကၤန္ပိုးထပ္ေတာင္ အားေကာင္းပ။ တပ္ရင္းေရာက္ျပီး သတင္းပို႕စရာရွိတာမ်ားကို ပို႕ျပီး အေဆာင္သို႕ျပန္လာခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူပ်ိဳေဆာင္သြားရာလမ္းေလးသည္ အိမ္ေထာင္သည္လိုင္းခန္းမ်ား နားေလးမွ ျဖတ္သြားရသည္။ ရုတ္တရက္ ေက်ာဖက္မွ ေအးကနဲျဖစ္သြား၍ လွည့္ၾကည့္မိလိုက္ရာ…

“ဟားဟား… ဦးဦးကို ေသနတ္မွန္သြားျပီ။ စိတ္ဆိုးရဘူးေနာ္… ဒါသၾကၤန္ေရ..”
ကေလး ေလးမ်ားသည္ သၾကၤန္မတိုင္ခင္ကပင္ ေရျပြတ္ကို အသံုးခ်ေနၾကေလျပီ။ အင္း ဘာပဲေျပာေျပာ သၾကၤန္ေရဆိုေတာ့လည္း ေအးျမပါသည္။
ေနာက္တစ္ေန႕မနက္တြင္ တန္းစီအျပီး ရင္းမွဴးေခၚ၍ တပ္ရင္း႐ံုးကို လာခဲ့သည္။ တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္ ေတြ႕အျပီး တပ္ရင္းရံုးျပန္အထြက္တြင္ လူက စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္သီခ်င္းလို… “ကၽြန္ေတာ္ေလထဲ ေျမွာက္တက္သြားတာလား” ဆိုသကဲ့သို႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အဟုန္ေၾကာင့္ ေျခေထာက္ေတာင္ ေျမၾကီးျဖင့္ မထိေတာ့သေယာင္ ခံစားလိုက္ရသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ လံုျခံဳေရးတဲ့ဗ်…….. သၾကၤန္ပိုးေလးကၽြန္ေတာ္ တစ္သက္တြင္တစ္ခါေတာင္ မၾကံဳဖူးေသာ မဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ျမင္ရေတာ့မည္။ အေတြးမ်ားျဖင့္ အေပ်ာ္မ်ားျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားထုပ္ပိုးရန္ အေဆာင္ဆီသို႕ အေျပးတပိုင္းျပန္လာခဲ့မိသည္။
ကၽြန္ေတာ္တိုု႕တပ္စုသည္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေပၚရွိ တကၠသိုလ္မ်ား ဓမၼာရံုတြင္ စခန္းခ်သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ရင္အစံုသည္ ဒိန္းတလိန္းနတ္၀င္သလို တဒိန္းဒိန္းျဖစ္ ေနသည္။ ညအခ်ိန္တြင္ေတာင္ နာရီစကၠန္႕တံမ်ား ေရြ႕လ်ားးသံသည္ ေႏွးေကြးသလို ခံစားေနရသည္။ မနက္ျဖန္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ရင္ခုန္ရေသာ မဟာသၾကၤန္အၾကိဳေန႕သို႕ေရာက္ပါေတာ့မည္။ တစ္ညလံုး ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္အိပ္မရခဲ့။ မနက္ ငါးနာရီတြင္ equipment အျပည့္အစံုျဖင့္ လံုျခံဳေရးေစာင့္ရမည့္ ေနရာကို ခ်ီတက္ၾကပါသည္။ ေနရာေလးကေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အေနာက္နားတြင္ျဖစ္သည္။ အင္းလ်ားလမ္းရွိ မ႑ပ္မ်ားလံုျခံဳေရးျဖစ္သည္။ ကုသိုလ္ကံကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေနသည္ဆိုရမည္ သၾကၤန္ပိုးေလးကၽြန္ေတာ္ မ႑ပ္မ်ားေရွ႕တည့္တည့္ေနရာမွာမွ လံုျခံဳေရးတာ၀န္က်သည္တဲ့။ ယခုခ်ိန္တြင္ေတာ့ မ႑ပ္မ်ားအားလံုးသည္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမရွိပဲ ျငိမ္သက္ေနၾကသည္။ ညေနပိုင္းတြင္သာ မ႑ပ္အခ်ိဳ႕ဖြင့္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။
မဟာသၾကၤန္အက်ေန႕သို႕ေရာက္ပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕တြင္ ျမင္ေနရေသာ မ႑ပ္သို႕ အရြယ္စံုအေရာင္စံုျဖင့္ လူမ်ားတျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ေရာက္ရွိလာကာ လႈပ္ရွားမႈေလးမ်ားျဖင့္ မ႑ပ္သည္ အသက္၀င္လာေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွင့္ ရြယ္တူေလာက္သာရွိေလာက္ေသာ လူငယ္ေလးမ်ားကလည္း ေတးသြားမ်ားျဖင့္ မ႑ပ္ေပၚတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးတူးကာ ကခုန္ေနၾကသည္။ ေရပက္ခံကားမ်ားကလည္း လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ျပည့္က်ပ္ကာ အင္းလ်ားကန္ေရမ်ားကို အန္တုကာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေရပက္ခံေနၾကသည္။
ကံမ်ားက မေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕တည့္တည့္မွ မ႑ပ္တြင္ အစ္မ၀မ္းကြဲျဖစ္သူက ရွိေနေလသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျမင္သည္ႏွင့္ ၀မ္းသာအားရ ခုန္ေပါက္ေျပးဆင္းလာကာ ျခံစည္း႐ိုးနားသို႕ ကပ္လာသည္။

“ဟဲ့… ေမာင္ေမာင္။ နင္ဒီမွာ တာ၀န္က်တယ္ဟုတ္လား။ ငါ့ကိုေတာင္ ဖုန္းမဆက္ဘူး။”
“ငါ အဆင္မေျပလို႕ပါ”

“ဟဲ့..ငါတို႕မ႑ပ္ကိုလိုက္ခဲ့ပါလား။ ငါ့မွာ မ႑ပ္ကဒ္ပိုေသးတယ္။ အက်ၤီကေတာ့ ငါ့သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဆီမွာ အပိုပါလာတယ္။ အေပၚအက်ီ ၤလဲလိုက္… နင္ကံေကာင္းတယ္ဟာ သၾကၤန္မွာမွ ရန္ကုန္ကိုတာ၀န္က်တာ”

“ငါမလိုက္ေတာ့ပါဘူး.. အစ္မ။ ငါက တာ၀န္ခ်ိန္ၾကီးမွာ”

“ဟ.. နင့္အထက္အရာရွိ ရွိတာမွ မဟုတ္တာ။ ဘာျဖစ္လည္း ဆရာၾကီးေတြကလည္း နင္ေျပာထားရင္ ျဖစ္တာပဲဟာ။ နင္ကလည္း သိပ္ကို စည္းကမ္းလိုက္နာေနပါလား။ ”
“အစ္မ… ကၽြန္ေတာ့္ကို အဲဒီလို မေျပာပါနဲ႕။ စစ္စည္းကမ္းဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အသက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္တာ၀န္က သၾကၤန္တြင္းမွာ လံုျခံဳေရးေစာင့္ေနရတာပါ။ စစ္တုိက္ပြဲမွာမွ တာ၀န္စည္းကမ္းဆိုတာ ရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။ အသက္ကိုေတာင္ ေပးအပ္ျပီးမွ ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္မယ္လို႕ သစၥာအဓိဌာန္ျပဳထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြအတြက္ေတာ့ ဒီသၾကၤန္အေပ်ာ္ဆိုတာ မေျပာပေလာက္ပါဘူး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အစ္မ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို နားလည္ေပးပါ။”

“ေအးေလ… နင့္သေဘာပါ။ နင့္ဘ၀ကလည္း ျမင္သာျမင္ မၾကင္ရတဲ့ဘ၀ၾကီး…..”

အစ္မျဖစ္သူလည္း စိတ္ပ်က္စြာျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္သြားေလသည္။

အင္းလ်ားလမ္း၏ တဖက္ျခမ္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားျဖင့္ ကခုန္လႈပ္ရွားေနေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ သံလြင္ေရာင္၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္္ထားကာ ခေရပြင့္အမည္းေရာင္ေလးကို ပုခံုးထက္တြင္တင္၍ အမိေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတြင္ ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရေသာ သၾကၤန္ေန႕ရက္မ်ား၏ အေပ်ာ္ပီတိမ်ားကို ရင္၀ယ္ပိုက္ကာ အင္းလ်ားလမ္းတဖက္ျခမ္းရွိ မ႑ပ္မ်ားေပၚရွိ ထိုေပ်ာ္ရႊင္စြာကခုန္ေနသူမ်ား ေဘးအႏၱာရာယ္ကင္းကင္းရွင္းရွင္ျဖင့္ ေအးခ်မ္းစြာ မဟာသၾကၤန္ပြဲကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္….။

စာအျပည့္အစံုသို႕….

Saturday, April 18, 2009

+ မီးသတ္သမားေလးတစ္ျဖစ္လည္း တပ္မေတာ္သား


ေႏြရာသီပူျပင္းမႈက ရက္စက္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ပူျပင္းေနသည္။ ေလေပြမ်ားသယ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အေဆာင္ေရွ႕ေျမတလင္းတြင္လည္း သစ္ရြက္ေျခာက္မ်ား ဘယ္ညာယိမ္းႏြဲ႕ကာ ေရြ႕လ်ားေနၾကသည္။ ေရရွားေသာ ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သစ္ပင္ၾကီးၾကီးမားမား အုပ္အုပ္ဆိုင္းဆိုင္းကရွားသည္။ ျမက္ေျခာက္ပင္မ်ားသာ မ်ားျပားစြာ ေပါက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ တိုက္ေသာေလတိုင္းတြင္လည္း ဖုန္လံုးမ်ားက တေဖြးေဖြး။ ဖန္၀ါေနမင္းကလည္း ပါ၀ါကုန္ေအာင္ အပူခ်ိန္ကို ျမင့္တင္ေနသလားထင္ရေလာက္ေအာင္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွ ေခၽြးမ်ားအက်ၤ ီရႊဲေေအာင္ စိုေလျပီ။ မတတ္သာသည့္အဆံုး ကိုယ္ေပၚမွ ယူနီေဖာင္းကို ခြာရသည္။ ေခၽြးတိတ္ေစရန္ ယပ္ေတာင္အားကိုးျဖင့္ ေႏြဂိမာန္ကို အံတုကာေနလိုက္သည္။ အေဆာင္ေရွ႕မွ မိမိနာမည္ေခၚသံၾကားသျဖင့္ ထြက္လာစဥ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျမင္ေယာင္မိသည္ ယပ္ေတာင္ တဖ်တ္ဖ်တ္ျဖင့္ က်ိကံုးလိုလို ဘာလိုလို။

“ဗိုလ္ၾကီး… ေအာက္ဖက္ရာဘာျခံေတြမွာ မီးေလာင္ေနလို႕ ဗိုလ္မွဴး ေခၚခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ “

ကၽြန္ေတာ္ ေခါင္းနားပန္းေတာ္ေတာ္ၾကီးသြားသည္။ ေအာက္ရာဘာျခံမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕တပ္ရင္းက သိပ္မနီးေသာ္လည္း သိပ္မေ၀းလွ။ ပိုဆိုးသည္က ေႏြရာသီေလေပြမ်ားၾကားတြင္ ေလာင္ေသာ ေတာမီး။ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ကုတင္ေပၚတြင္ လႊားထားေသာ တီရွပ္တစ္ထည္ကို ေကာက္စြပ္၊ ဦးထုပ္ေဆာင္း၍ ဆိုင္ကယ္ကိုဆြဲကာ တပ္ရင္းရံုးသို႕ အေသာႏွင္ရသည္။ ဗိုလ္မွဴးမွာၾကားသည့္အတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံုရိုက္ရန္ ကင္မရာကို အေဆာင္တြင္ ျပန္၀င္ယူ တပ္စုတစ္စုကို မီးေလာင္ရာသို႕ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ျပီး မိမိႏွင့္ ရဲေဘာ္ႏွစ္ေယာက္က မီးေလာင္ရာသို႕ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ လိုက္လာခဲ့ၾကသည္။ မီးေတာက္က ေတာ္ေတာ္ၾကီးသည္။ ေတာမရွင္းထားေသာ ျခံကြက္တစ္ခုကို ေလာင္ျမိဳက္ေနေသာေၾကာင့္ မီးေတာက္အားက ေကာင္းျပီး မီးေလာင္ရာေလပင့္ဆိုသကဲ့သို႕ ေလေပြအပင့္ေၾကာင့္ မီးက ဘယ္ညာယိမ္းကာ မီးပြားမ်ားက်ျပီး ဘယ္ေရြ႕ဘယ္က စသတ္ရမည္ မသိေအာင္။ မီးျငိမ္းသတ္ေသာ ရဲေဘာ္မ်ားလည္း မီးပြားမ်ား ကိုယ္ေပၚမက်ေအာင္ မီးလြတ္ရာသို႕ ေျပးၾကရသည္။ မီးေလာင္မႈက တပ္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္လားရာသို႕ ေျပာင္းျပန္ေလာင္ေလျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဓါတ္ပံုတစ္ပံုႏွစ္ပံုသာမွတ္တမ္းတင္ျပီး ဆိုင္ကယ္ကို မီးလြတ္ရာသို႕ထားကာ မီးမကူးေသးေသာ တဖက္ကပ္ရပ္သီဟိုျခံဆီသို႕ သြားကာ အျခားရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္အတူ မီးျဖတ္ေအာင္ ေတာကိုရွင္းရသည္။ အျခားျခံမ်ားမွ ျခံအလုပ္သမားမ်ားကလည္း မီးလမ္းေၾကာင္းျဖတ္ေအာင္ ျမက္ေျခာက္မ်ားကို ခုတ္ေနေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း နီးစပ္ရာ သစ္ရြက္စိမ္းပင္မ်ားကို စုကိုင္ကာ မီးေတာက္မ်ားကို လိုက္သတ္ရသည္။ ေရရွားေသာ ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရကိုလည္း အလြယ္တကူမရႏိုင္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲေဘာ္မ်ားက ေတာစီးဖိနပ္မ်ား၀တ္ဆင္ထားသျဖင့္ မီးေလာင္ထားျပီးသား ေျမျပင္ကို လြယ္လြယ္ကူကူနင္းႏိုင္ကာ ေလာင္ကၽြမ္းမႈ အတြင္းထဲသုိ႕ ၀င္သတ္ႏိုင္ေသးသည္။ အျခားအလုပ္သမားမ်ားက ရိုးရိုးဖိနပ္မ်ားကိုသာ ၀တ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ေျမျပင္ျပာပူဒဏ္ကို ၾကာၾကာမခံႏုိင္။

"ဆရာၾကီး .. သတိထားအံုး။ ေလာင္ေနတာက ၀ါးေတြ။ ေပါက္ထြက္တဲ့ မီးစေတြကို သတိထားဗ်။ မီးဟပ္မယ္ ေနာက္နည္းနည္းဆုတ္။"

ကၽြန္ေတာ္စီးလာသည့္ဖိနပ္ကလည္း ခ်စ္သူေလး၀ယ္ဆင္ထားေသာ ကတၱီပါဖိနပ္အျပာေလး။ ဖံုေတြ ျပာေတြၾကားမွာ လံုးပါး ပါးေလျပီ။ မီးေလာင္မႈ၏ ေျမျပင္အပူရွိန္ေၾကာင့္ အတြင္းသို႕ မတိုးႏိုင္ဘဲ မိမိရဲေဘာ္မ်ားကို ေနာက္မွ သတိေပးရသည္။ ဆရာၾကီးတို႕က ေဇာႏွင့္ မီးသတ္ေနေသာေၾကာင့္ မီးကြင္းအလယ္သို႕ တိုးတိုး၀င္ေနသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနျပီ။ မီးက အျပန္႕လိုက္ ေလာင္ေသာေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ မျပီးႏိုင္။ သီဟိုျခံစပ္မွ ဖုန္းၾကီးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီးလည္း မေနသာေတာ့။ သင္းပိုင္ကိုသာရံုျပီး မီး၀င္သတ္ေလသည္။ ေလာင္ကၽြမ္းခ်ိန္တစ္နာရီစြန္းစြန္းတြင္ စတင္ေလာက္ကၽြမ္းေသာ ေနရာ၏ သံုးဧကစြန္းစြန္းေလာက္အေရာက္တြင္ မီးေတာက္က်ိဳးကာ မီးေသေလျပီ။ ေလာင္ကၽြမ္းေသာေနရာေဒသႏွင့္ ျမိဳ႕ကလည္း အလွ်မ္းေတာ္ေတာ္ေ၀းေသာေၾကာင့္ မီးသတ္ကားလည္း မလာႏိုင္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ ရဟန္းရွင္လူအမ်ားႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဲဖက္မ်ား ေကာင္းမႈျဖင့္ မီးညြန္႕ၾကိဳးေလသည္။ ရာသီဥတုပူျပင္းမႈကို လြန္ခဲ့ေသာ နာရီပိုင္းခန္႕က စာဖြဲ႕ခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္ပင္လွ်င္ စာမဖြဲ႕ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ မီးဟပ္ထားေသာ ေျခလက္မ်ားႏွင့္ ျပာပူနင္းထားေသာ ေျခေထာက္မ်ားကို တစ္ခ်က္ၾကည့္ကာ မီးေလာင္ထားျပီးသား ေျမျပင္ၾကီးကို ၾကည့္ျပီး သက္ျပင္းတစ္ခ်က္သာ ခ်ႏိုင္သည္။ ရဲေဘာ္မ်ားကိုၾကည့္ျပီးလည္း စိတ္မေကာင္းမိ။ ရဲေဘာ္အခ်ိဳ႕၏ ယူနီေဖာင္းမ်ားလည္း သစ္ငုတ္မ်ားႏွင့္ ျငိေသာေၾကာင့္ ျပဲရြဲကုန္ျပီ။ အခ်ိဳ႕လည္း မီးပြားမ်ားစင္္ေသာေၾကာင့္ ေပါက္ကုန္ျပီ။ မိမိယူနီေဖာင္းေဘာင္းဘီလည္း ရစရာမရွိ။ အနားမ်ား စုတ္ျပတ္ကုန္သည္။

မီီးျငိမ္းသတ္ျပီး လမ္းမဖက္သို႕ ျပန္ထြက္လာခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္မီမီးျငိမ္းသတ္ႏိုင္၍ မီးလြတ္ကင္းသြားေသာ ျခံမ်ားမွ လူမ်ား၏ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ေနေသာ မ်က္ႏွာမ်ားကို ျမင္ရခ်ိန္တြင္ ပင္ပန္းခဲ့သမွ်သည္ ေႏြဂိမာန္ခ်ိန္တြင္ မိုးေျပးေလေလးတိုက္ခတ္သကဲ့သို႕ ခံစားလိုက္ရမိသည့္ ကၽြန္ေတာ့္၏ တပ္မေတာ္သားတစ္ေယာက္၏ မီးသတ္သမားျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္းေလးကို တင္ျပလိုက္ပါသည္။


စာအျပည့္အစံုသို႕….

Thursday, April 2, 2009

+ စိတ္ကူးႏွင့္ သၾကၤန္


သၾကၤန္ခ်ိန္ခါေရာက္လို႕လာခဲ့ျပီ တူးပုိ႕တူးပို႕သံမ်ားက ေလလိႈင္းထဲတြင္ေတာင္ ပ်ံ႕လႊင့္ေနျပီ။ တာ၀န္ခ်ိန္ျပီးဆံုးလို႕ အိမ္ျပန္ရမည္ဟူေသာ အေတြးတစ္စေၾကာင့္ လူက မျပံဳးပဲႏွင့္ေတာင္ ျပံဳးေနသေယာင္ေယာင္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားဆီကုိလည္း သၾကၤန္ကာလတြင္း မ႑ပ္အတူတူထိုင္ရန္ကို္ လွမ္းကာ စီစဥ္ထားမိကာ သၾကၤန္အေပ်ာ္မ်ားက ခႏၶာကိုယ္တြင္း စီး၀င္္ေနသည္။ မေန႕တစ္ေန႕ကမွ ပူပူေႏြးေႏြးခ်စ္သူရထားေသာ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႕ အတာသၾကၤန္ရက္မ်ားသည္ ေရႊေရာင္ေန႕ရက္မ်ားအျဖစ္ စိတ္ကူးယဥ္ေနမိသည္။ ညီးမိသည့္ သီခ်င္းေလးက ဟဲေလး၏ “ေပ်ာ္တာေပါ့ အနားေလးကို ကပ္။ ခါးေလးကိုဖက္ ျပီးေတာ့ေလ ေရေတြ အတူတူပက္။ ေပ်ာ္တာေပါ့”

မနက္မိုးလင္းကတည္းက ေပ်ာ္ေနေသာ အေပ်ာ္သည္ ညဖက္ စက္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္ ၀င္လာခ်ိန္တြင္ ဆပ္ျပာပူေဖာင္းေပါက္သကဲ့သို႕ ေပါက္သြားေလျပီ။ေနာက္တန္းသို႕ျပန္မည့္ စစ္ေၾကာင္းရွိမွသာ လိုက္ျပန္ရေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆက္သြယ္ေရး စစ္သည္မ်ားအဖို႕ တာ၀န္ခ်ိန္ျပီးသည္ႏွင့္ စစ္ေၾကာင္းအျပန္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ရသည္မွာ အေမာ။ ယခုညႊန္ၾကားခ်က္က ဆက္သြယ္ေရးTower တိုင္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိႏွစ္ေယာက္ ေနာက္ခ်န္္ ေနခဲ့ရမည္။ ကံကဆိုးခ်င္ေတာ့ Juniorမ်ား ေနခဲ့ရမည္ဆို၍ ေျပးမလြတ္သည္က မိမိ။ မိမိကဲ့သို႕ မ်က္ေတာင္ေလးပုတ္ခတ္ပုတ္ခတ္ျဖင့္ ၄၉မွ ညီလည္း ငုတ္တုတ္ေမ့ေလျပီ။ ညႊန္ၾကားခ်က္ ၀င္ကတည္းက ျပန္ရင္ အသင့္ျပင္ထားေသာ အထုပ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ရီျပ ေနသေယာင္ေယာင္။

ညကတစ္ညလံုး အိပ္လို႕မေပ်ာ္။ မနက္မိုးေသာက္ေတာ့ ေနာက္တန္းျပန္မည့္ စစ္ေၾကာင္းၾကီးကို ၾကည့္ကာ လူက ၀မ္းနည္းလာသည္။ ဗိုလ္မွဴးကလည္း စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ပုခံုးကို ပုတ္ကာ ထြက္သြားေလျပီ။ ၄၉ကညီကေတာ့ စစ္ေၾကာင္းထြက္သြားရာတစ္ေလွ်ာက္ စခန္းခ်ထားသည့္ေနရာအဆံုးထိ လိုက္ပို႕ေလသည္။ မ်က္ႏွာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မေကာင္း။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မိမိကိုေမွ်ာ္ေနမည့္ မိခင္ႏွင့္ ခ်စ္သူဆီဖုန္းဆက္ရေလသည္။ ေတာ္ေသးသည္ ဖုန္းကမိေသး၍။ မိခင္ကေတာ့ ငိုေလျပီ.. မိမိေရာက္ေနေသာ ေနရာကလည္း မေအးခ်မ္းေသာေၾကာင့္ မိခင္ကို စိတ္ခ်ပါဟု ေျပာရန္ကလည္း မိမိကိုယ္တိုင္ ေရွ႕ျဖစ္မေဟာတတ္ေတာ့ မသိ။ ခ်စ္သူကလည္း ငိုျပန္သည္။ ခက္ရခ်ီ။

မိခင္ႏွင့္ ခ်စ္သူငိုေတာ့ ဒီေဖေမာင္မွာ မေနသာေတာ့။ စစ္သားၾကီးတန္မဲ့ ၀မ္းနည္းရလားဟု အျပစ္တင္လိုက တင္ပါေစ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အေသြးႏွင့္ကိုယ္ အသားႏွင့္ကိုယ္ပါ။ သို႕ရာေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕စစ္သားမ်ားသည္ စစ္တိုက္ရန္။ စစ္တိုက္ရန္မရွိက ေလ့က်င့္ရန္။ ေလ့က်င့္ရန္မရွိက ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ဟူေသာ စကားခ်က္မ်ားကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၾကရသည္မွာ မိမိတို႕တာ၀န္ပင္ျဖစ္သည္။ ၾသ... အမ်ားသူငါမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေရပက္ကစားေနၾကခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သား စစ္သည္မ်ားသည္ မိမိတို႕၏ စိတ္ကူးရင္သၾကၤန္ေလးမ်ားကို ရင္ထဲတြင္သာ ခံစားျပီး ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကေပသည္။

စာအျပည့္အစံုသို႕….

Sunday, March 15, 2009

+ ဂုဏ္ယူပါသည္ သူငယ္ခ်င္း


ေနရာတကာၾကည့္လိုက္တိုင္း ေတာင္တန္းေတြ ျပီးေတာ့ ျမဴေတြ မိုးေလးကလည္း ေျဖာက္ေတာက္ေျဖာက္ေတာက္ ေလေျပေလးက ညင္းျပျပ ေနမျမင္ရတာလဲ ဒီေန ့ဆို ၃၊၄ ရက္ရွိျပီ။ ဒီအခ်ိန္ ရန္ကုန္တြင္ေတာ့ဘယ္လိုေနမည္မသိ။
သူေရာက္ေနရာ တာ၀န္က်ရာ ကရင္ျပည္နယ္တေနရာ မဲပလီ စခန္းတြင္ ရာသီဥတုအေျခအေနမေကာင္းေတာ့ပါ။ ဒီအခ်ိန္ကေတာ့ ငွက္ဖ်ားစျပီေလ။ အင္မတန္ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာငွက္ဖ်ားပါ။ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ေတာ့ အေမွာင္ထဲက ရန္သူပါပဲ။ ဒီေနရာကိုသူေရာက္ေနတာ (၄)လတင္းတင္းျပည့္ျပီေပါ့။ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရြာလဲမရွိ။ လူသူလဲမရွိ။ ေဆး၀ါးကလဲ အလြန္ရွားပါးေနခ်ိန္ေပါ့ ...
တစ္ရက္တစ္ရက္ေဆးရံုတက္ လူနာကလဲ ၁၀ ေယာက္ထက္နည္းသည့္ ေန႕ရယ္မရွိ။ အားလံုးက ငွက္ဖ်ားေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီၾကားထဲ မိုင္းထိလူနာကလည္း (၁)လအတြင္း အေယာက္ (၂၀)ေလာက္ amputation (ေျခေထာက္ျဖတ္ရတာ) လုပ္ေနရသည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလဲ ဂရုမစိုက္ျဖစ္ေတာ့။ လူရုပ္ေပၚေတာ့မည္မထင္။ ရန္ကုန္တြင္ေနေသာ ခ်စ္သူနဲ႕လဲ အဆက္အသြယ္မရတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာခဲ့ျပီ။ သူေကာ အစဥ္မွေျပရဲ႕လား။ သူဘာေတြလုပ္ေနမလဲ၊ က်ြန္ေတာ္မသိႏိုင္ေတာ့ပါ။ သတိေကာရပါေသးရဲ႕လားခ်စ္သူ။ ဘယ္တတ္ႏိုင္မလဲေလ တာ၀န္ကေတာ့ တာ၀န္ပဲေပါ့။

မိုးတြင္း၀င္လာေသာအခါတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလဲ ေပ်ာက္ကုန္ျပီ။ မိုင္းေထာင္ ဆက္ေၾကးေတာင္း အလုပ္ပဲလုပ္ၾကေတာ့သည္။ သူတို ့လည္း ငွက္ဖ်ားေၾကာက္ၾကသည္ေလ။ မေၾကာက္ႏိုင္တာကေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို႔ပါပဲ။ တစ္ေတာ၀င္ တစ္ေတာထြက္ ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနရသည္။ ဟိုေနရာသတင္းရ ဟိုေနရာလိုက္။ ေျပးတမ္းလိုက္တမ္းကစားေနရသည္။ အဲဒီေတာ့ ေျခေထာက္တြင္ မ်က္စိ မပါေသာေၾကာင့္ မွိုစားၾကရသည္။(မိုင္းထိျခင္းကို စကား၀ွက္)။ တိုင္းျပည္အတြက္လည္းအက်ိဳးမရွိ ျပည္သူအတြက္လဲ အက်ိဳးမဲ့ေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားရဲ ့လုပ္ရပ္ေတြပါပဲ။

ဒီေန႕ေနလို႕ သိပ္မေကာင္းဘူးဟု သူထင္ေနသည္။ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ျဖစ္ေနသည္။ ရာသီဥတုေၾကာင့္ေလာ။ တေနကုန္ လူနာၾကည့္ ့ေနရလို႕သိပ္သတိမထားမိ။ ညေနပိုင္းၾကမွပိုသိသာလာသည္။ ဒါငွက္ဖ်ားပဲ။ သူ႕လက္ေထာက္ဆရာၾကီးကို ေျပာျပမိသည္။ ဆိုးတိုင္ပင္ေကာင္းတိုင္ပင္ သူပဲရွိသည္။ ဦးေလးတေယာက္လို အစ္ကိုတေယာက္လို သူ႕ကိုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့လို႕လဲ ခင္မင္မိသည္။

"ဆရာၾကည္ေရ က်ြန္ေတာ္ေတာ့ ငွက္၀င္ျပီနဲ ့တူတယ္ဗ်ာ"
"ဟာ ေဒါက္တာ ကာကြယ္ေဆးမေသာက္ထားဘူးလား။"
"က်ြန္ေတာ္ မအားတာနဲ ့မေသာက္ထားမိဘူးဗ်ာ၊ ျပတ္သြားတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာျပီ။"
"ဘယ္လို ျဖစ္တာတုန္း ေဒါက္တာရယ္ ဒီေဒသအေၾကာင္းလဲသိရဲ ့သားနဲ႕။ ေဒါက္တာ artesunate ထိုးေပးရမလား။ ျပင္ထားလိုက္မယ္ေလ။"
"ေနဦးဗ်ာ artesunate ကိုႏွေျမာတယ္ဗ်ာ။ မေန ့ကတက္လာတဲ့ ရဲေဘာ္ေလးေတြ အတြက္ခ်န္ထားလိုက္ပါဗ်ာ။ ေနာက္လဲ ဒီရာသီ မကုန္မခ်င္းလာေနဦးမွာပဲ။ save လုပ္ထားလိုက္ပါဦး။"
"မဟုတ္တာ ေဒါက္တာ ကလဲ ဒီကိစၥ မေပါ့ပါနဲ႔ဗ်ာ။ သိပ္ေၾကာက္ဖို ့ေကာင္းတယ္။ ေဒါက္တာက ဒီမွာေခါင္းေပါင္းေနာ္ လဲလို႕ မျဖစ္ဘူး။"
"ရပါတယ္ ဆရာၾကည့္ ေစတနာကို နားလည္ပါတယ္။ quinine ပဲေပးဗ်ာ။"
"က်ြန္ေတာ္ immune ေကာင္းပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ေတာ့ subside ျဖစ္သြားမွာပါ။"


ေနာက္ပိုင္းလူနာေတြပိုမ်ားလာသည္။ ေနမေကာင္းလဲ နားလို႕မရ။ ကိုယ္မရွိလို႕မျဖစ္ အားငယ္ေနေသာ မ်က္လံုးေတြကို သနားသည္။ ႏွစ္သိမ့္ေပးခ်င္သည္။ ကိုယ္လို မိေ၀းဖေ၀း အေနဆင္းရဲ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြကို ျပဳစုရဦးမည္။ မနားနဲ႕ မနားနဲ႕ မင္းနားလို႕ မျဖစ္ဘူး။

ကိုယ့္ကို ကိုယ္ သတိေပးေနရသည္။ လူကတေန ့တျခားက်လာသည္။ ေခါင္းကလဲတခ်က္ တခ်က္ကိုက္လာသည္။ ေဘးကေတာ႔ ဆရာၾကည္က အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္။ ေဒါက္တာနားေတာ့နားေတာ့ အခ်ိန္တိုင္းေျပာေနသည္။ ေနာက္ပိုင္းေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ေတာ့ အဖ်ားကပိုဆိုးလာေတာ့သည္။ မရေတာ့။ တပ္မေဆးမွဴးအစ္ကိုႏွင့္ ၇၀ ကိုင္ေတာ့(ဆက္သြယ္ေရးစကားေျပာျခင္း)။ ညီေလးေရ ေျမြ ႏွစ္ေကာင္ေခါင္းေပါင္းကိုယ္တိုင္ လင္းႏို႕ျဖစ္ေနျပီေပါ့။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ဂရုစိုက္ပါကြာဆိုျပီး အားေပးသြားသည္။ လူေတာ့ လဲေပးရ အရမ္းခက္ေနတယ္ဟုေျပာသြားသည္။

ေနာက္ပိုင္းမရေတာ့ artesunate တင္ရေတာ့သည္။မရေတာ့ လူကအိပ္ယာထဲက မထႏိုင္ေတာ့ျပီ။ ကေယာင္ကတန္းေတြ ျမင္လာသည္။ တပည့္ကို ေသနတ္အပ္ထားရသည္။ ငါေတာင္းလဲမေပးနဲ႕၊ စိတ္ကေယာင္ေျခာက္ျခားျဖစ္ျပီး ေဖါက္လာမွာစိုးရသည္။ အဲဒီအခ်ိန္ ရန္ကုန္ကအေမ့ကို သတိရသည္။ အရမ္းအားငယ္လာသည္။ ျပီးေတာ့ ခ်စ္သူ။ သူေကာ သတိမွရရဲ ့လား။ ငယ္ငယ္တုန္းက ဖ်ားနာေနခ်ိန္ ျပဳစုခဲ့ေသာအေမ။ အခု ကၽြန္ေတာ့္ေဘးမွာ ဘယ္သူမွမရွိ။ ေနာက္ေတာ့ အေမွာင္ အတိက်သြားသည္ကိုသာ သိေတာ့သည္။ ဘာမွမသိေတာ့။ ေနာက္ဘာေတြဆက္ျဖစ္သြားလဲ ကၽြန္ေတာ္ မသိေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္အေ၀းၾကီးကို လြင့္ထြက္သြားသည္။ အဆံုးအစမဲ့ အေမွာင္ကမာၻၾကီးထဲကို။ ကၽြန္ေတာ္သတိရလာေတာ့ မ်က္ႏွာက်က္ျဖဴျဖဴ ျပီးေတာ့ ပန္ကာၾကီး။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့လဲ ဘာမွစဥ္းစားလို႕မရေတာ့ပါ။ ေဘးမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေမေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုၾကည့္ျပီး ျပံဳးေနတယ္။
သားသတိရျပီလားတဲ့။ မ်က္၀န္းမွာမ်က္ရည္စေတြနဲ႕ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္အေမ့ကိုၾကည့္ျပီး ခ်ံဳးပြဲခ်ငိုလိုက္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က လူၾကီးျဖစ္ေနျပီေလ။ ထိန္းႏိုင္ရမွာေပါ့၊
ျပီးေတာ့ကို ပထမဆံုးေမးမိတဲ့သူက ကိုယ့္ခ်စ္သူေလ
သူဘယ္မွာလဲအေမ
အေမကေတာ့
သားရယ္တဲ့ ဒါသဘာ၀ေတြပါပဲ တဲ႔။ သူက စစ္သားမိန္မ လုပ္ရမွာေၾကာက္တယ္တဲ့ကြယ္။ သူအဲဒီဒဏ္ေတြေၾကာက္တယ္တဲ့ အျမဲတမ္းပူပင္ေသာကေရာက္ေန ရတယ္တဲ့
ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ပါျပီ။
ရပါတယ္ကို သူ ့ကိုခြင္ ့လြွတ္လိုက္ပါတယ္လို ့ပဲေျပာေပးပါ။
သူၾကားႏိုင္ပါေစလို ့ရယ္ေပါ႔။ ဘယ္အခ်ိန္ဘယ္ေနရာေရာက္ရာက္ ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္ကို ဦးလည္မသုန္ထမ္းရြက္ေနတဲ႔ စစ္သားေတြမွာ ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူေတြအတြက္ဘယ္မွာအခ်ိန္ရွိႏိုင္ပါ႔မလဲ။ ဘာပဲေျပာေျပာေလ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္တဲ့တပ္မေတာ္ ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တဲ့စစ္သားေတြ အတြက္ေပးဆပ္ရတာကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္ေက်နပ္ပါတယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အျမဲတမ္းသားေကာင္းရတနာျဖစ္ေနေအာင္ပဲ ၾကိဳးစားရင္း………………

(စစ္ဆင္ေရးမွျပန္လာျပီး cerebral malaria ႏွင္ ့ေဆးရံုတက္ေနေသာသူငယ္ခ်င္း အျမန္ဆံုး က်န္းမာပါေစဆုေတာင္းလ်က္)

Dr.ဘလိတ္ဒါး

စာအျပည့္အစံုသို႕….

Saturday, March 7, 2009

+ ေခတ္သစ္အိုင္တီ စစ္သည္


တာ၀န္က်ရာ တပ္စခန္းသို႕ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ယခင္အခ်ိန္ေတြတုန္းကလို တာ၀န္က မေသးေတာ့။ မိမိကိုေပးအပ္ထားေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားက မိမိတို႕ကို ေပးအပ္ထားေသာ ရာထူးအလိုက္ ၾကီးမားလွသည္။ စေရာက္လို႕ျဖင့္ မၾကာေသး ႒ာနခ်ဳပ္ကို စာရင္းမ်ားတင္ရန္ကိစၥကေပၚလာသည္။ ေတာ္ေသးသည္ မေျပာင္းလာခင္၀ယ္ခဲ့ေသာ Note Book ေလးက အသံုးေတာ့က်သား။ စာရင္းအင္းမ်ားကို ရုံးတြင္ေရာ မိမိအေဆာင္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္မ်ားတြင္ပါ ျပဳလုပ္ေနရသည္။ ရံုးတက္ရံုးဆင္းကို ကြန္ပ်ဴတာေလးျဖင့္ စတိုင္လိုလို မလိုင္လိုလိုျဖင့္…

ၾကာၾကာပင္ မလိုင္ မက်ႏိုင္လိုက္ပါ… လံုျခံဳေရးစခန္းစစ္ ထြက္ရမည့္အေရးက ေပၚလာျပန္သည္။ Equipment မ်ားကို ျပင္ဆင္ရင္း စိတ္ဓါတ္ေတာ္ေတာ္က်လာသည္။ ႒ာနခ်ဳပ္က ကိစၥကလည္း တစ္ပတ္အတြင္း ျပီးစီးရမည္။ လံုျခံဳေရးဆိုေပမည့္လည္း အနည္းဆံုေတာ့ ေလးငါးရက္အသာေလး။ ေနာက္ဆံုးစဥ္းစားမရသည့္အဆံုး ေက်ာပိုးအိတ္အတြင္းသို႕ Note Book မဟာကို သြတ္သြင္းရေတာ့သည္။ ေတာ္ေသးသည္ ရာသီဥတုက ကိုယ့္ဖက္ရွိျပီး ေဆာင္းတြင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္သာ မဟုတ္လို႕ကေတာ့ တိုင္ပတ္ဖြယ္ကိစၥ။ မိမိအျဖစ္ကိုလည္း မိမိၾကိတ္ရယ္မိသည္။ ေသနတ္မလြယ္ရဘဲ Note Book လြယ္ကာ လံုျခံဳေရးစခန္းစစ္ လိုက္ရမည္ ဆိုေတာ့လည္း ေခတ္သစ္ အိုင္တီစစ္သည္ေပါ့။ စိုင္းဆိုင္ေမာလ္သီခ်င္းေလးျဖစ္တဲ့ ေတာင္ျပာတန္းကသိတယ္သီခ်င္းကို ညီးရင္း Equipment မ်ားကို ျပင္ဆင္ေနကာ CQၾကီးအလာကို ေစာင့္ေနလိုက္သည္။

သိပ္မၾကာခင္အခ်ိန္တြင္ အေဆာင္ေရွ႕သို႕ ဆိုင္ကယ္ထိုးရပ္သံကို ၾကားလိုက္ျပီး CQၾကီး သတင္းလာပို႕ေလသည္။
“အားလံုးအဆင္သင့္ ျဖစ္ပါျပီ xxxxx”
ကၽြန္ေတာ္လည္း ေက်ာပိုးအိတ္ကို ေကာက္လြယ္ကာ အေဆာင္ေရွ႕သို႕ထြက္လာခဲ့သည္။
“ကဲ ကၽြန္ေတာ့္ကို ရံုးမွာခ် ျပီးေတာ့ဆရာၾကီးတို႕ဆိုင္ကယ္ေတြ ျပန္ထားလိုက္ တပ္ရင္းမွဴးကို သတင္းပို႕ျပီး ရံုးကေစာင့္ေနမယ္။ သတင္းလာပို႕တာေတာင္ ဆရာၾကီးတို႕က ဆိုင္ကယ္ေတြ ယူလာေသးတယ္ဗ်ာ။ ျပန္ထားတာနဲ႕ ဘာနဲ႕ အခ်ိန္က ေႏွာင့္ေႏွးေတာ့မယ္။”

တပ္ရင္းရံုးေရာက္ေတာ့လည္း အေျမာက္တပ္သားကလည္း ဆိုင္ကယ္တစ္စီးႏွင့္ ေရာက္ႏွင့္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တပ္ရင္းမွဴးကို သတင္းပို႕ျပီး ျပန္ထြက္လာခဲ့ခ်ိန္သည့္တိုင္ ဆိုင္ကယ္ႏွစ္စီးက ရွိျမဲသာ။
“ဟ… ဆရာၾကီး ကၽြန္ေတာ္ေျပာထားတာေတာင္ ဘာလို႕ျပန္မထားေသးတာလည္း”
“xxxxx စခန္းေတြက ေ၀းတယ္။ သြားေရးလာေရးက ေျခက်င္ဆို ရက္ၾကာမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ xxxxx လည္း သြားရတာ အဆင္ေျပေအာင္ ဆိုင္ကယ္နဲ႕ သြားဖို႕ ္ xxxxx ကို သတင္းပို႕ မလို႕ပါ။”


ကၽြန္ေတာ္လည္း ၾကိတ္ျပံဳးမိသည္။ မိမိအတြက္ ေက်ာမွာလြယ္ထားေသာ ကိုယ္ေတာ္ Note Book ၾကီးက ေကာင္းေပစြ၊ ေကာင္းေပစြဟု ေထာက္ခံေနသလိုလို။ မတတ္သာသည့္အဆံုး ဆိုင္ကယ္ကိုခြ ရေတာ့သည္။ CQ ၾကီးက ဆိုင္ကယ္တစ္စီး။ အေျမာက္တပ္သားႏွင့္ မိမိကတစ္စီး။ စိန္ေျပာင္းၾကီးကို မိမိႏွင့္ အေျမာက္တပ္သားၾကား ခ်ျပီး ညွပ္ကာ လံုျခံဳေရးစခန္းစစ္ထြက္ခဲ့ရေသာ ေခတ္သစ္အိုင္တီစစ္သည္ေလး ကၽြန္ေတာ့္အျဖစ္ကို ျပန္ေတြးမိတိုင္း ျပံဳးမိပါသည္။

စာအျပည့္အစံုသို႕….

+ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းသြားေသာ ပန္းဖိုး


တိုင္းရံုးေပၚကုိေရာက္ေတာ့လည္း ေက်ာင္းတုန္းက သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သတိရမိသည္။ ေက်ာင္းတက္လိုက္ရေသာ ႏွစ္အားျဖင့္ သံုးႏွစ္တာစြန္းစြန္းသာ ျဖစ္ေပေသာ္လည္း ခင္မင္မႈမ်ားက ညီအစ္ကိုရင္းမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္…

ကၽြန္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕ကလည္း တစ္ဖြဲ႕လံုးေရွးဘ၀က ကုသိုလ္တူတူလုပ္ခဲ့ေလသလား မေျပာတတ္။ အမိေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွ ခြဲခြာရျပီး မိမိတာ၀န္က်ရာ တပ္စခန္းမ်ားသို႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး မဟာသင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေခၚဆိုခံရေသာ အခ်ိန္တြင္လည္း ဒီသူငယ္ခ်င္းတစ္အုပ္က ခ်ယ္ရီေတြေ၀ျပီး ေနၾကာရိုင္းေတြႏွင့္ အတိုင္းမသိေအာင္ လွပေနေသာ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕ေလးတြင္ ျပန္လည္ ဆံုဆည္းခြင့္ ရၾကျပန္ေလျပီ။ ဗိုလ္ေလာင္းဆိုေသာ အေနအထားေလးမဟုတ္ေတာ့ေသာ မိမိတုိ႕ပခံုးေပၚတြင္ ေရာက္ရွိလာေသာ တာ၀န္မ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႕အသြင္သ႑ာန္မ်ားသည္ ရင့္က်က္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေကာင္း ျပည့္ႏွက္ေနေပလိမ့္မယ္။ သို႕ေသာ္လည္း မိမိတို႕၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားၾကား ခင္မင္မႈမ်ားသည္ အစဥ္ႏုပ်ိဳဆဲျဖစ္သည္။ မိမိဘ၀ကသာ မေျပာင္းလဲပဲ ေနာက္တြဲမရွိေသာ္လည္း မိမိသူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေနာက္တြဲမ်ားျဖင့္ မဟာသင္တန္းသို႕ လာေရာက္တက္ေရာက္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း သူငယ္ခ်င္းအိမ္ေထာင္သည္၏ အိမ္ကိုပင္ အားမနာရွာမၾကိဳး စားအိမ္ေသာက္အိမ္လို သေဘာထားၾကရသည္။ သူငယ္ခ်င္းမိန္းမ မျငိဳျငင္ေအာင္ကလည္း စီးပြားေရးျပဳလုပ္ရန္အေၾကာင္းမ်ားကို ထမင္းစားရင္း ေသာက္ရင္းေျပာရသည္က အေမာ။ ထိုအခ်ိန္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ လခက တစ္လမွ (၁၅,၀၀၀) တည္း။ တစ္လႏွင့္ တစ္လ ေလာက္တယ္လို႕ကို မရွိဘူး။

ေနာက္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းမိန္းမက စိတ္မရွည္ေတာ့ပဲ ပန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ အဆိုတင္သြင္းလာ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြလည္း ရရွိေသာ ေျမကြက္လပ္ၾကီးတြင္ ပန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ တစ္ေပ်ာ္တစ္ပါးျပင္ဆင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းမသြားခင္ ေရလာေျပးေလာင္းလိုက္။ ေက်ာင္းကျပန္လာလွ်င္ ကိုယ့္အေဆာင္ကိုယ္မ၀င္ႏိုင္ သူငယ္ခ်င္းတစ္အုပ္ သုတ္သုတ္ သုတ္သုတ္ျဖင့္ ပန္းခင္းဆီသြား ေရေလာင္းေပါင္းသင္။ ေနာက္ဆံုးကိုယ့္ကိုယ္ကိုေတာင္ ပန္းသည္လိုလို ထင္လာတယ္။ ရြက္ဖ်န္းေတြ ဖ်န္းပက္ေပးရတယ္ဆိုေတာ့လည္း အေမာပဲ.. ရွိတဲ့လစာထဲက ရွိစုမွတ္စုနဲ႕ ၀ယ္ျပီး ဖ်န္းပက္။ ရြက္ဖ်န္းတန္ခိုး တယ္ၾကီးသကိုး သန္လိုက္တဲ့အရြက္ေတြ ဂႏၶာမာပြင့္ထက္ေတာင္ သူကၾကီးေနေသး။ အပြင့္ေတြ ပြင့္လာေတာ့ မိမိတို႕ေအာင္ျမင္မႈဆိုျပီး ဓါတ္ပံုေတြ တဖ်တ္ဖ်တ္နဲ႕ ပန္းခင္းၾကီးႏွင့္အတူရိုက္လိုက္ၾကတာ။ အေပ်ာ္ေတြကေတာ့ ဒီအခ်ိန္ထိရွင္သန္ေနဆဲပဲ။

ပန္းေတြေရာင္းေတာ့မွ ျပသနာကစသည္။ ေရာင္းရေသာ ေငြကို ၾကည့္ကာ သူငယ္ခ်င္းတစ္အုပ္ ငိုရခက္ရီရခက္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပန္းေရာင္းတဲ့အခ်ိန္က ျပင္ဦးလြင္တြင္ ပန္းေတြ အရမ္းေပါေသာေၾကာင့္ ပန္းေစ်းက်ေနေသာ အခ်ိန္တဲ့ေလ….။ ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္း၏အမ်ိဳးသမီးက အလယ္တြင္ ပံုထားေသာ ပန္းဖိုးေရာင္းရေငြကို ေကာက္ယူသြားကာ… ေျပာလိုက္ပံုက
“ပန္းစစိုက္ကတည္းက ပန္းေရာင္းသည္အထိ ေန႕တိုင္းအိမ္မွာထမင္းစားတာဆိုေတာ့ အားလံုးေပါင္းလိုက္ေတာ့ ဒီပန္းေရာင္းရဖိုးနဲ႕ဆို ေက်သြားျပီတဲ့” ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း ပန္းေရာင္းရေငြျဖင့္ Grand Royal Label ေေတာင္ မတပ္လိုက္ရပါဘူး။ သူမ က ထမင္းဖိုး Label တပ္သြားေလသည္။ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း စီးပြားေရး အေက်ာ္အေမာ္ပညာရွင္ၾကီး ပအို႕၀္ေလးေျပာလိုက္ပံုကေတာ့
“ထင္ေတာ့ထင္သား.. ငါပါရင္ မင္းတို႕ ၀က္ပံုျပင္ပဲျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ”
အားလံုးမွာ ငိုအားထက္ရယ္အားသန္ခဲ့ရေသာ ျပင္ဦးလြင္၏ ေဆာင္းညမ်ားကို သတိရလ်က္

စာအျပည့္အစံုသို႕….

Sunday, January 25, 2009

+ အေမာင္ဗိုလ္ေလာင္းႏွင့္ စီးပြားေရး Strategy


ကၽြန္ေတာ့္၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ၏အေၾကာင္းသည္ ေျပာလို႕မွမကုန္။ ေရးလို႕မွမဆံုးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းသည္ စီးပြားေရးကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို အျမင္က်ယ္သည့္ သူတစ္ဦး။ ဗိုလ္ေလာင္းဘ၀ကတည္းက စီးပြားေရးလုပ္သည္။ အိမ္ကပို႕လိုက္ေသာ ပိုက္ဆံမ်ားကို ျခစ္ကုတ္စုသည္။ အေတာ္ေလးစုမိေတာ့ ဆရာၾကီးတစ္ေယာက္ထံမွ ၀က္ေပါက္တစ္ေကာင္၀ယ္ကာ ဒိုဗီ မသန္းထံတြင္ ၀က္ေပးေမြးေလသည္။ မိမိကသားေပါက္ကိုေပး၍ လက္ခံေမြးထားသူက ေကၽြးေပးရျခင္းျဖစ္ျပီး ၀က္ျပန္ေရာင္းခ်ိန္တြင္ တစ္ေယာက္တစ္၀က္ခြဲယူျခင္းစနစ္ျဖစ္သည္။ ၀က္ေပါက္ကို စေပးသည့္ေန႕မွစ၍ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူတစ္ေယာက္ တြက္ခ်က္ေရးစီမံကိန္းကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါေတာ့သည္။ ထိုေန႕ရက္မ်ားသည္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူအတြက္ ေရႊေရာင္ေန႕ရက္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ၀က္ေရာင္းျပီးလွ်င္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို OutPass ထြက္သည့္ေန႕ ဒကာခံမည္ဆိုတာေတာင္ပါေသး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတာင္ ေရာေယာင္ျပီး ၀က္ၾကီးအစားမ်ားမ်ားစားပါေစ ၾကိတ္ဆုေတာင္းေနေသးသည္။ ၀က္ၾကီးလွေတာ့ ေစ်းရမည္ေပါ့…

တစ္ေန႕ေသာခ်ယ္ရီေတြပြင့္ေသာ ရက္ေလးတစ္ရက္တြင္ ငိုမလိုမ်က္ႏွာျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ အခန္းအတြင္းသို႕၀င္လာသည္။
“ဟိတ္ေကာင္..မင္းဘာျဖစ္လာတာလည္း။”
“…………”
“ဘာ” က်ယ္ေလာင္ေသာ အာေမဋိတ္သံသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕သူငယ္ခ်င္းတစ္အုပ္ဆီမွ တျပိဳင္တည္းကို ထြက္ေပၚလာသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္… သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ၏ ၀က္ၾကီးေသသြားသည္တဲ့။ ေသသြားတဲ့၀က္ကို ရတဲ့ေစ်းနဲ႕ေရာင္းလိုက္ရလုိ႕ပိုက္ဆံေတာင္ သိပ္မရလိုက္လို႕ ဒိုဗီ မသန္းက ေကၽြးစရိတ္အျဖစ္ျပန္ယူလိုက္သည္တဲ့။ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူမွာ ငိုရခက္ရယ္ရခက္။

သူငယ္ခ်င္းေရ.. မင္းအေၾကာင္းကို ေရးလိုက္တာ စိတ္မဆိုးနဲ႕ကြာ။ မင္းေမြးထားတဲ့ငါးေတြ ေရၾကီးလို႕ပါသြားတယ္ဆိုတာ ၾကားလိုက္ရလို႕ မင္းကို ေမြးျမဴေရးမလုပ္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး။

မင္းကိုသတိရလ်က္
ရတခ

စာအျပည့္အစံုသို႕….

Sunday, January 11, 2009

+ ေက်ာင္းေတာ္က မုန္႕ဟင္းခါး


ခ်ယ္ရီေတြေ၀ေနတဲ့ အမိေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရွိရာ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕သို႔ တာ၀န္ကိစၥတစ္ခုေၾကာင့္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ တာ၀န္မ်ားျပီးလို႔ ေက်ာင္းေတာ္၀င္းအတြင္းျဖတ္သန္းရင္ တစ္ခ်ိန္က မိမိတို႔ဗိုလ္ေလာင္းဘ၀ကို အမွတ္ရမိေသးသည္။ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္က ဆယ္စုႏွစ္ပင္တိုင္ေတာ့မည္.. သုိ႔ေပေသာ္လည္း မိမိတို႔ရင္၀ယ္ အမိေက်ာင္းေတာ္ၾကီးႏွင့္တကြ ဗိုလ္ေလာင္းဘ၀ေန႕ရက္မ်ားသည္ အျမဲရွင္သန္ေနေသာ အမွတ္တရေလးမ်ားျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းေတာ္သို႕စေရာက္လာေသာအခ်ိန္မွစ၍ ခင္မင္ခဲ့ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္ကို က်ရာေနရာတြင္ တကြဲတျပားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရေသာ္လည္း ျပန္လည္ဆံုစည္းၾကခ်ိန္မ်ားတြင္ ညီအစ္ကိုရင္းခ်ာပမာ ေသြးစည္းခ်စ္ခင္ၾကသည့္ အမိေက်ာင္းေတာ္ၾကီးက ေမြးဖြားေပးလိုက္ေသာ္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ညီေနာင္မ်ားျဖစ္သည္။ အေတြးမ်ားသည္ ေလတိုက္လွ်င္ေတာင္ လြင့္စရာမရွိေသာ အလြန္ရွင္းလင္းေသာဆံပင္ပံုစံျဖင့္ ညိဳေမာင္းေသာ အသားအရည္ေလးမ်ားပိုင္ရွင္ဗိုလ္ေလာင္းဘ၀သုိ႕ေရာက္ရွိသြားေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕သူငယ္ခ်င္းတစ္စုသည္ ဗရုတ္က်ရမည္ဆိုထိပ္ဆံုးကျဖစ္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ထိုေန႕က ကၽြန္ေတာ္တို႕ထဲမွ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ပအို၀့္တိုင္းရင္းသားေလးက ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုးကို မုန္႕၀ယ္ေကၽြးမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ အားလံုး မယံုၾကည္ႏိုင္က်။ အားလံုးမရွိျခင္းတူသည့္ ဘူမ်ားပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မယံုၾကည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ၀ယ္ေကၽြးမည့္သူက ေကၽြးမည္ဆိုမွေတာ့ စားမည့္သူကလည္း လက္ေႏွးေန၍မေကာင္း။ ေမာင္မင္းၾကီးသား က်န္းမာပါေစ…ခ်မ္းသာပါေစေပါ့။ ဆုေတြေပးလိုက္ရတာ အေမာ…

သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူက အေဆာင္ေရွ႕တြင္ တြန္းလွည္းေလးျဖင့္ လာေရာင္းေသာ ကိုေမာင္မုန္႕ဟင္းခါး၀ယ္ေကၽြးမည္ဆိုေတာ့ အားလံုးက ေပ်ာ္လို႕မဆံုး။ အားလံုးကို တစ္ေယာက္တစ္ပြဲႏႈံးျဖင့္သာ ၀ယ္ေကၽြးမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းေတာင္ျဖစ္မိသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အလကားစားရတာပဲဟူ၍သာ အပီၾကိတ္ၾကေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုပဲ အျခားဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကလည္း ေအးမွ်ေသာ ေတာင္ေပၚျမိဳ႕ကေလးအေအးဒဏ္ကို ခံတုျပီး အေငြ႕တေထာင္းေထာင္းျဖင့္ မုန္႕ဟင္းခါးပူပူေလးကုိ အားေပးေနေသာေၾကာင့္ ကိုေမာင္တစ္ေယာက္ လက္မလည္ေအာင္ မအားႏိုင္ခဲ့။ စားလို႕ေသာက္လို႕ျပီးေတာ့ ဒကာသူငယ္ခ်င္းျဖစ္္သူက အားလံုးကို ပန္းကန္မ်ားကို ခ်ထားခိုင္းကာ ျပန္ေစသည္။ ဘာကို ဆိုလိုမွန္းမသိေတာ့လည္း သူေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ရတာေပါ့။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ သေကာင့္သားက မုန္႕ဟင္းခါးဖိုးကိုပါ မေပးပဲ သူပါတစ္ပါတည္းလစ္လာခဲ့သည္။

ေပးထားတဲ့ဆုမ်ားကိုမွ အားမနာ။ ျပီးေတာ့သူကေျပာလိုက္ေသးသည္….
“ငါတို႕ေန႕တိုင္းအားေပးေနတာပဲကြာ။ ဒီတစ္ရက္ေလာက္ကေတာ့ သူ ငါတို႕ကို အလွဴအျဖစ္ေကၽြးသင့္ပါတယ္။”
ထိုအေၾကာင္းအရာေလးကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားဆံုတိုင္းျပန္ေျပာမိသကဲ့သို႕ မုန္႕ဟင္းခါးစားတိုင္း သတိရေနမိသည္။ သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ… ရင္ထဲမွာရွိတဲ့ ခ်ယ္ရီေျမက အမွတ္တရေတြဆိုတာ ေျပာလို႕မကုန္ပါဘူး။ ေက်ာင္းေတာ္၀င္းအတြင္းလမး္ေလွ်ာက္ရင္း စစ္ေရးျပကြင္းျပင္ၾကီးဖက္ဆီမွ ျဖတ္သန္းတိုက္ခတ္လာေသာ ေလႏုေအးေလးတစ္ခု၏ သယ္ေဆာင္ေပးလိုက္ေသာ အတိတ္ဆီက ပံုရိပ္မ်ားကို သတိရရင္း …ရင္ထဲရွိတဲ့ေရာက္လာတဲ့ အမွတ္တရေလးတစ္ခုကို ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရတခ

ဓါတ္ပံုကို ဒီေနရာမွကူးယူတင္ျပပါသည္။


စာအျပည့္အစံုသို႕….

Friday, January 2, 2009

+ သားေကာင္းမိခင္


ေက်ာင္းဆင္းအရာရိွေလာင္းဘ၀မွသည္ ယေန႕ထိတိုင္ ကၽြန္ေတာ့္ မိခင္ကို မ်က္ရည္က်ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ျပဳလုပ္ခဲ့မိသည္။ ထိုမ်က္ရည္မ်ားက ၀မ္းသာလြန္းလို႕ မ်က္၀န္းအိမ္မ်ား စိုစြတ္လာေသာ မိခင္တစ္ေယာက္၏ ေႏြးေထြးေသာ မ်က္ရည္မ်ားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဆင္းလို႕ အရာရွိငယ္ဘ၀ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္က်ရာတပ္သို႕ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ အေမသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို မူၾကိဳေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ေက်ာင္းလာပို႕သကဲ့သို႕ပင္ ျမင္ပံုရသည္။ တတြတ္တြတ္ျဖင့္ မွာမဆံုး။ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္လာေသာ အေၾကာ္ဘူးမ်ားကလည္း တစ္ေယာက္တည္း စားလို႕ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ျဖင့္စားကုန္မွာမဟုတ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေဆာင္ေရွ႕မွ ျပန္လည္ထြက္ခါသြားခ်ိန္တြင္ မ်က္ရည္မ်ားတသြင္သြင္က်ကာ လက္ျပႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေသာ အေမ....

စစ္သားတို႕တာ၀န္အတိုင္းက်ရာေနရာတြင္ က်ရာတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနရေသာေၾကာင့္ အေမ့အိမ္သို႕မျပန္ျဖစ္ခဲ့။ အေမကေတာ့ သားေမာင္စစ္သားၾကီးဆီသို႕ လူမလာႏိုင္ေတာင္ စာလႊာေလးမ်ားေရာက္ေအာင္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ရွိခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္ေမ့မရေသာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ၏ရက္တစ္ရက္တြင္ ေရွ႔တန္းထြက္ရမည္ဟု အေမ့ကို အေၾကာင္းၾကားလိုက္ခ်ိန္တြင္ အေမ မူးလဲသြားခဲ့သည္တဲ့။ အေၾကာင္းၾကားျပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ အေမ..ကၽြန္ေတာ့္ဆီေရာက္လာပါသည္။ စကားပင္မေျပာပဲ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းကို ပြတ္ကာ ဘုရားစာမ်ားကိုသာ နာရီေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ရြတ္ေပးေနတဲ့ အေမ.....

ကၽြန္ေတာ္ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္သို႕ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္သတိအရဆံုးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူထက္ အေမ့ကိုသာျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္မိေသာ စာမ်ားသည္ အေမ့ဆီမွ စာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပစ္က်ခတ္က်တိုင္း မ်က္၀န္းအိမ္တြင္ အေမ့ကိုသာ ျမင္ေယာင္မိသည္။ ယန္းေငြ႕ေတြေ၀ေနတဲ့ စစ္ေျမတလင္းက အေမ့သားရင္ေသြးက အေမႏွင့္ အေမ့ လိုပဲသားေတြကို ခ်စ္တဲ့ ေမေမေတြကို ကာကြယ္ဖို႕ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကျပီ အေမ...

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ရက္.. ကၽြန္ေတာ္တို႕စစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံတပ္ေတြ ေနာက္တန္းျပန္ရျပီ အေမ.. ေတာင္ငူကို ေရာက္ေတာ့ အေမ့ဆီ ဖုန္းဆက္ျပီး "ကၽြန္ေတာ္ မေသဘူး အေမ။ အေမ့ဆီ ကၽြန္ေတာ္ျပန္လာခဲ့မယ္" လို႕ေျပာလိုက္ခ်ိန္ ခ်ံဳးပြဲခ်ငိုခဲ့တဲ့ အေမ....

"အေမ.. အေမကေတာင္ သားတစ္ေယာက္တည္းကို ဒီေလာက္ေတာင္ စိတ္ေသာကေရာက္ပူပင္ေနတယ္ဆိုရင္ သားသူငယ္ခ်င္း အမႊာႏွစ္ေယာက္အေမဆို ဘယ္လိုလုပ္မလည္း..အေမ။ သူတို႕ေတြဆို ဒီသားေလးႏွစ္ေယာက္တည္းရွိတာကို စစ္ထဲသြင္းလုိက္ရတာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ပူပင္ေနမလည္းဗ်ာ။" အေမျပန္ေျပာလိုက္တဲ့စကားေလးျဖင့္ ရင္ထဲကို ေအးကာ အေမ့ရင္ခြင္သို႕ တိုး၀င္မိခဲ့သည္။
အေမေျပာလိုက္တဲ့စကားေလးကေတာ့ "သားရယ္...ဘယ္မိဘမဆို သားတစ္ေယာက္ျဖင့္ျဖင့္ ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ျဖစ္ ပူတာကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ သားသူငယ္ခ်င္းအေမကေတာ့ အေမ့ထက္ကို စံျပျဖစ္သင့္တဲ့သားေကာင္းမိခင္တစ္ေယာက္ပါ။ သား ဒီလိုေဘးမသီရန္မခပဲျပန္လာတာေတာင္ ေမေမဒီေလာက္၀မ္းသာရင္ သားသူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမေမလည္း ႏွစ္ဆ၀မ္းသာသြားမွာပါကြယ္။ သားေလးက ေမေမ့အတြက္ ထာ၀ရမူၾကိဳေက်ာင္းသားအရြယ္ေလးပါကြယ္။"


စာအျပည့္အစံုသို႕….

+ အေမာင္စစ္သား ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ New Year


လူငယ္တိုင္းပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ေရပန္းစားေနေသာ New Year... New Year ျဖင့္... ေတြ႕လိုက္တဲ့ လမ္းဆံုလမ္းခြေနရာေတြက ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ေတြမွာလည္း New Year Festival ဘာညာေတြျဖင့္... ေအာ္ New Year... New Year ဒီေလာက္ေတာင္ ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းခဲ့ပါလား။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ႏွစ္သစ္ညေလးတစ္ညကေတာ့ အမွတ္တရရွိခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕တပ္မွ တာ၀န္ယူရေသာ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ၾကီးျမိဳ႕အနီးရွိ အပိုင္းေလးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး New Year ေလးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပံုကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မရ။ ေရွ႕တန္းေရာက္စစ္သည္ေတာ္ေတြ New Year ဆိုတာ ဒါမ်ိဳးပါလားဆိုသည္ကို ေျပာမယံု ၾကံဳဖူးမွ သိေတာ့သည္။


"ဗိုလ္ၾကီး မနက္ျဖန္ new year ေနာ္။ ႏွစ္ေဟာင္းေတာင္ကုန္ျပီ.. ဘာလိုလိုနဲ႕ဒီမွာ ေရာက္ေနတာေတာင္ တစ္ႏွစ္ရွိျပီ။ ဗိုလ္ၾကီးေကာင္မေလးဆီက စာမလာဘူးလား။"
BE မွဗိုလ္ၾကီးကလည္း ဥပဓိရုပ္ေျဖာင့္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေတာ္ေတာ္အထင္ၾကီးလို႕ပဲ ေကာင္မေလးဆီက စာမလာဘူးလား...ေမးတာလား။ သို႕တည္းမဟုတ္ အားနာပါးနာနဲ႕ ေမးေပးတာလားေတာ့မသိ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာျဖင့္ ေကာင္မေလး၏ စာတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပလိုက္သည္။

"ဟာ... ဗိုလ္ၾကီးက တယ္ဟုတ္ပါလား။ နည္းေလးဘာေလးေမးထားရအံုးမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေတာ့ စိတ္ပူမယ့္သူေတာင္ မရွိပါဘူးဗ်ာ။ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ဘုန္းၾကီးေရးပို႕လိုက္တဲ့ ဆံုးမစာေလးေတြကလြဲရင္ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀က သစ္ေျခာက္ပင္ပါ။"

"ကဲပါ..စိတ္ညစ္မေနနဲ႕။ ေလာေလာဆယ္ ညဖက္ new year အတြက္ အသားဟင္းေလးတစ္ခြက္ရေအာင္ ၾကံေဆာင္ၾကရေအာင္လား။"


ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏွစ္ေယာက္လည္း ေသနတ္ဆြဲကာ အသားဟင္းအတြက္ရွာပံုေတာ္ထြက္ခဲ့သည္။ ရွာပံုေတာ္ထြက္သည္ဟုသာဆိုပါသည္ ေ၀းေ၀းမသြားရဲ... မိုင္းနင္းမိလုိ႕ကေတာ့ ကိုယ္ေတာင္ ဟင္းစားျပန္ျဖစ္မယ့္သေဘာ။
တစ္ေယာက္ကို ငွက္ေသးေသးတစ္ေကာင္စီရရွိေတာ့ ဟင္းခ်က္ရန္ေပးလိုက္သည္။ ဟင္းခ်က္ရန္ဟုသာ ဆိုရမည္ ဟင္းခ်က္ရန္ ဆီဆိုသည္မွာေ၀း၊ ဆားဆိုသည္မွာ မူးလို႕ရႈစရာမရွိ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ new year အတြက္ ဟင္းခြက္ေလးကေတာ့ ငွက္ကိုေရနည္းနည္ျဖင့္မီးကင္းတိုက္ ထိုငွက္ကျပန္ထြက္လာေသာ အရည္ျဖင့္ပင္ ျပန္ေၾကာ္.. ငါးၾကင္းဆီျဖင့္ ငါးၾကင္းေၾကာ္သည္ဟူေသာ စကားပံုသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အတြက္ေတာ့ ငွက္ဆီျဖင့္ ငွက္ျပန္ေၾကာ္သကဲ့သို႕။ အရသာကေတာ့ ေကာင္းမေကာင္းမသိ အနံ႕ကေတာ့ ညီွတစ္ဆို႕ေနတာပဲ။ သို႔ေပေသာလည္း စားရန္ကမရွိေတာ့။ new year ညတြင္ အမ်ားသူငါလို wine ခြက္ေလးကို ကိုင္ကာcount down မလုပ္ႏိုင္။ မိမိလက္ထဲတြင္ ရွိေနတာက ၀ါးဆစ္ပိုင္းေလးတစ္ခု ထို၀ါးဆစ္အထဲတြင္ရွိေသာ ေရေႏြးက wine မ်ားထက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ တန္ဖိုးၾကီးေသာ မိမိရဲေဘာ္ကိုယ္တိုင္ အသက္ကိုဖက္ႏွင့္ထုပ္ကာ သြားခပ္ခဲ့ရေသာ ေရ။ New Year အခ်ိန္ေလးနီးကပ္လာပါသည္။ စားစရာေသာက္စရာမ်ားကို အလည္တြင္ထားကာ ငွက္အိုးကင္းတိုက္ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးစားေသာက္ခဲ့ၾကသည့္ ေသအတူရွင္မကြာ လက္တြဲတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ညီအစ္ကိုမ်ားႏွင့္ ယခင္ႏွစ္က new year ၏အေပ်ာ္မ်ားသည္ Wine ခြက္ေလးျဖင့္ Cheese ေလးကို စားကာ Cheer Happy New Year ဟုေအာ္ဟစ္ေနခဲ့ေသာ New Year ထက္ မ်ားစြာလွပပါေပသည္။

စာအျပည့္အစံုသို႕….

Thursday, January 1, 2009

+ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ အခါသမယ (၂၀၀၉)

အျမဲလာေရာက္အားေပးေနၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ တခါတရံေရာက္လာတတ္ေသာ စာဖတ္မိတ္ေဆြမ်ား၊ လမ္းမွားျပီးေရာက္လာတယ္ဟု ေျပာဆိုတတ္ၾကေသာ အျမင္မတူေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ဖြား ျမန္မာတိုင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ား....

ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ဘ၀ခရီးလမ္းကို ေလွ်ာက္လွ်မ္းႏိုင္ပါေစလို႕ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း
Army Soulစာအျပည့္အစံုသို႕….

စာေရးသူ၏ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္

 
Image Hosted by ImageShack.us